ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මන්ත්‍රීවරියන්

ප්‍රථම රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව (1931 - 1935)

ඇඩ්ලින් ‌මොලමු‌රේ මහත්මිය
(රුවන්වැල්ල)

අතුරු මැතිවරණය
නේසම් සරවනමුත්තු මහත්මිය
(උතුරු කොළඹ)
අතුරු මැතිවරණය

(මොලමුරේ මහත්මිය ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට තේරී පත්වූ පළමු කාන්තාවය.)

 

දෙවන රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව (1936 - 1947)
නේසම් සරවනමුත්තු මහත්මිය
(උතුරු කොළඹ)
 

 

ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) (1947 - 1952)
ෆ්‌ලොරන්ස් ‌සේනානායක මහත්මිය
(කිරිඇල්ල)
 
කුසුමසිරි ගුණවර්ධන මහත්මිය
(අවිස්සාවේල්ල)
අතුරු මැතිවරණය
තමරා කුමාරි ඉලංගරත්න මහත්මිය
(මහනුවර)
අතුරු මැතිවරණය

 

දෙවන පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) (1952 - 1956)
කුසුමසිරි ගුණවර්ධන මහත්මිය
(අවිස්සා‌වේල්ල)
 
ඩොරින් වික්‍රමසිංහ මහත්මිය
(අකුරැස්ස)
 

 

තෙවන පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) (1956 - 1959)
විවියන් ගුණවර්ධන මහත්මිය
(උතුරු කොළඹ)
 
කුසුමසිරි ගුණවර්ධන මහත්මිය
(කිරිඇල්ල)
 
විමලා වි‌ජේවර්ධන මහත්මිය
(මීරිගම)
 
කුසුමා රාජරත්න මහත්මිය
(වැලිමඩ)
අතුරු මැතිවරණය

 

සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) (මාර්තු - අප්‍රේල් 1960)
විමලා කන්නන්ගර මහත්මිය
(ගලිගමුව)
 
කුසුමා රාජරත්න මහත්මිය
(ඌව පරණගම)
 
සෝමා වික්‍රමනායක මහත්මිය
(‌දෙහි‌ඕවිට)
 

 

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) (ජූලි 1960 - 1964)
කුසුමා රාජරත්න මහත්මිය
(ඌව පරණගම)
 
සෝමා වික්‍රමනායක මහත්මිය
(‌දෙහිඕවිට)
 
විවියන් ගුණවර්ධන මහත්මිය
(බොරැල්ල)
අතුරු මැතිවරණය

 

සයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) (1965 - 1970)
සිරිමා ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
(අත්තනගල්ල)
 
සිවගාමි ඔ‌බේ‌සේකර මහත්මිය
(මීරිගම)
 
විමලා කන්නන්ගර මහත්මිය
(ගලිගමුව)
 
කුසුමා රාජරත්න මහත්මිය
(ඌව පරණගම)
 
ලෙටීෂියා රාජපක්ෂ මහත්මිය
(‌දොඩම්ගස්ලන්ද)
අතුරු මැතිවරණය
මල්ලිකා රත්වත්ත මහත්මිය
(බලන්‌ගොඩ)
අතුරු මැතිවරණය

 

සත්වන පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) සහ ප්‍රථම ජාතික රාජ්‍ය සභාව (1970 - 1972) / (1972 - 1977)
කුසලා අභයවර්ධන මහත්මිය
(‌බොරැල්ල)
 
සිරිමා ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
(අත්තනගල්ල)
 
විවියන් ගුණවර්ධන මහත්මිය
(‌දෙහිවල - ගල්කිස්ස)
 
තමරා කුමාරි ඉලංගරත්න මහත්මිය
(ගල‌ගෙදර)
 
සිවගාමි ඔ‌බේසේකර මහත්මිය
(මීරිගම)
 
මල්ලිකා රත්වත්‌තේ මහත්මිය
(බලන්‌ගොඩ)
 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌ය ‌දෙවැනි ජාතික රාජ්‍ය සභාව හා පළමු වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (1977 - 1978) / (1978 - 1989)
සිරිමා ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
(අත්තනගල්ල)
 
රේණුකා ‌හේරත් ‌මෙ‌නෙවිය
(වලප‌නේ)
 
විමලා කන්නන්ගර මහත්මිය
(ගලිගමුව)
 
අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය
(වාරිය‌පොල)
 
සු‌නේත්‍රා රණසිංහ මහත්මිය
(‌දෙහිවල)
අතුරු මැතිවරණය
ශ්‍රියාණි ඩැනියෙල් මෙනෙවිය
(‌හේවාහැට)
නම්කරන ලද
රංගනායකී පද්මනාදන් මහත්මිය
(පොතුවිල් - දෙවන)
නම්කරන ලද
දයා ‌සේපාලි ‌සේනාධීර මහත්මිය
(කරන්‌දෙනිය)
නම්කරන ලද
ලෝහිණී වි‌ජේසිරි මහත්මිය
(හාරිස්පත්තුව - දෙවන)
නම්කරන ලද

කීර්තිලතා අ‌බේවික්‍රම ‌මෙ‌නෙවිය
(‌දෙනියාය)

නම්කරන ලද
සමන්තා කරුණාරත්න මහත්මිය
(රඹුක්කන)
නම්කරන ලද

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1989 - 1994
සිරිමා ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මිය* - ශ්‍රී.ලං.නි.ප.
(ගම්පහ)
 
සුමිත්‍රා ප්‍රියංගනී අ‌බේවීර ‌මෙ‌නෙවිය* - ශ්‍රී.ලං.නි.ප.
(කළුතර)
 
සුජාතා ධර්මවර්ධන මහත්මිය* - එ.ජා.ප.
(පුත්තලම)
 

රේණුකා ‌හේරත් මහත්මිය* - එ.ජා.ප.
(නුවරඑළිය)

 
සු‌මේධා ජී. ජය‌සේන මහත්මිය* - ශ්‍රී.ලං.නි.ප.
(‌මොණරාගල)
 
චන්ද්‍රා කරුණාරත්න මහත්මිය* - එ.ජා.ප.
(බදුල්ල)
 
සමන්තා කරුණාරත්න මහත්මිය* - එ.ජා.ප.
(කෑගල්ල)
 
ආර්. එම්. පු‌ලේන්ද්‍රන් මහත්මිය* - එ.ජා.ප
(වන්නි)
 

සු‌නේත්‍රා රණසිංහ මහත්මිය * - එ.ජා.ප.
(‌කොළඹ)

 
හේමා රත්නායක මහත්මිය* - ශ්‍රී.ලං.නි.ප.
(බදුල්ල)
 
අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය* - එ.ජා.ප.
(කුරුණෑගල)
 
රූපා ශ්‍රියානි ඩැනි‌යෙල් මහත්මිය** - එ.ජා.ප
(ජාතික ලැයිස්තුව)
 
දයා අමරකීර්ති මහත්මිය*** - ශ්‍රී.ලං.නි.ප.
(ගාල්ල)
 
* 1989.02.15 දා සිට
** 1989.12.13 දා සිට
*** 1993.04.22 දා සිට

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌තෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1994 - 2000
සිරිමා ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මිය - පො.පෙ.
(ජාතික ලැයිස්තුව)
 

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය* - පො.පෙ.
(ගම්පහ)

 
සු‌මේධා ජී. ජය‌සේන මහත්මිය - පො.පෙ
(‌මොණරාගල)
 

සුමිත්‍රා ප්‍රියංගනී අ‌බේවීර මහත්මිය - පො.පෙ.
(කළුතර)

 
නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය - පො.පෙ
(හම්බන්‌තොට)
 

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය - පො.පෙ
(රත්නපුර)

 

ශ්‍රීමනී ඇතුලත්මුදලි මහත්මිය - පො.පෙ.
(‌කොළඹ)

 

අමර භද්‍රා දිසානායක - එ.ජා.ප.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

රේණුකා ‌හේරත් මහත්මිය - එ.ජා.ප
(නුවරඑළිය)

 

ආර්. එම්. පු‌ලේන්ද්‍රන් මහත්මිය - එ.ජා.ප
(වන්නි)

 

අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(කුරුණෑගල)

 

හේමා රත්නායක මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(බදුල්ල)

 
* 1994 නොවැම්බර් 12 දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිනිය ලෙස තේරී පත්විය.

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2000 - 2001

සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය - පො.පෙ.
(‌මොණරාගල)

 

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය - පො.පෙ.
(රත්නපුර)

 

ෆේරියල් අෂ්රෆ් මහත්මිය - පො.පෙ.
(දිගාමඩුල්ල)

 

අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(කුරුණෑගල)

 

සුරංගනී එල්ලාවල මහත්මිය - පො.පෙ.
(රත්නපුර)

 

සෝමකුමාරි ‌තෙන්න‌කොන් මහත්මිය - පො.පෙ.
(කුරුණෑගල)

 

ඉ‌වෝන් ශ්‍රියාණි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය - පො.පෙ.
(පුත්තලම)

 

චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(අනුරාධපුර)

 

ඒ. ඩී. අන්ජාන් උම්මා මහත්මිය - ජ.වි.පෙ.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2001 - 2004

අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(කුරුණෑගල)

 

සු‌මේධා ජී. ජය‌සේන මහත්මිය - පො.පෙ.
(‌මොණරාගල)

 

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය - පො.පෙ.
(රත්නපුර)

 

ෆේරියල් අෂ්‌රොෆ් මහත්මිය - පො.පෙ.
(දිගාමඩුල්ල)

 

ඒ. ඩී. අන්ජාන් ‌උම්මා මහත්මිය - ජ.වි.පෙ.
(ගම්පහ)

 

චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(අනුරාධපුර)

 

සෝමකුමාරි ‌තෙන්න‌කෝන් මහත්මිය - පො.පෙ.
(කුරුණෑගල)

 

මේරි ලැරීන් පෙ‌රේරා මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(පුත්තලම)

 

මල්ලිකා ද මැල් මහත්මිය - පො.පෙ.
(මාතර)

 

චිත්‍රා ශ්‍රීමතී මන්තිලක මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(මහනුවර)

 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2004 - 2010

සු‌මේධා ජී. ජය‌සේන මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(මොණරාගල)

 

පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(රත්නපුර)

 

ෆේරියල් අෂ්‌රොෆ් මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(දිගාමඩුල්ල)

 

අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(කුරුණෑගල)

 

මේරි ලැරීන් පෙ‌රේරා මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(පුත්තලම)

 

චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(අනුරාධපුර)

 

සුජාතා අලහකෝන් මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(මාතලේ)

 

තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(රත්නපුර)

 

පත්මිණී සිදම්පරනාදන් මහත්මිය - ඉ.ත.අ.ක.
(යාපනය)

 

තංගේශ්වරී කදිරමන් මෙනෙවිය - ඉ.ත.අ.ක.
(මඩකලපුව)

 

ඒ. ඩී. අන්ජාන් ‌උම්මා මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(ගම්පහ)

 

නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(2005 නොවැම්බර් 25 සිට)
(හම්බන්‌තොට)

 

රේණුකා හේරත් මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(2006 ජනවාරි 30 සිට)
(නුවරඑළිය)

 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2010 - 2015

සු‌මේධා ජී. ජය‌සේන මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(මොණරාගල)

 

පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(රත්නපුර)

 

නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(හම්බන්‌තොට)

 

චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(අනුරාධපුර)

 

තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(රත්නපුර)

 

වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්‍දුපුල්ලේ මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(ගම්පහ)

 

ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(දිගාමඩුල්ල)

 

රෝසි සේනානායක මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(කොළඹ)

 

උපේක්‍ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(ගම්පහ)

 

විජයකලා මහේස්වරන් මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(යාපනය)

 

මාලනී ෆොන්සේකා මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

කමලා රණතුංග මෙනෙවිය - එ.ජ.නි.ස.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

අනෝමා ගමගේ මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2015 - 2020

චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(අනුරාධපුර)

 

තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(රත්නපුර)

 

විජයකලා මහේස්වරන් මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(යාපනය)

 

වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්‍දුපුල්ලේ මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(ගම්පහ)

 

සු‌මේධා ජී. ජය‌සේන මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(මොණරාගල)

 

වෛද්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(රත්නපුර)

 

ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(දිගාමඩුල්ල)

 

ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය - එ.ජ.නි.ස.
(ගාල්ල)

 

හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(කොළඹ)

 

වෛද්‍ය තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(කෑගල්ල)

 

රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය - එ.ජා.ප.
(මාතලේ)

 

ශාන්ති ශ්‍රීස්කන්දරාසා මහත්මිය - ඉ.ත.අ.ක.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ නවවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2020 - මේ දක්වා

ගරු පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(රත්නපුර)

 

ගරු (වෛද්‍ය) සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්‍දුපුල්ලේ මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(ගම්පහ)

 

ගරු (වෛද්‍ය) සීතා අරඹේපොල මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

ගරු තලතා අතුකෝරල මහත්මිය - ස.ජ.බ.
(රත්නපුර)

 

ගරු රෝහිණි කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය - ස.ජ.බ.
(මාතලේ)

 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(ගාල්ල)

 

ගරු කෝකිලා ගුණවර්ධන මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(ගම්පහ)

 

ගරු මුදිතා ප්‍රිශාන්ති මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(රත්නපුර)

 

ගරු රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(කෑගල්ල)

 

ගරු මංජුලා දිසානායක මහත්මිය - ශ්‍රී.ලං.පො.පෙ.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය - ජා.ජ.බ.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

ගරු ඩයනා ගමගේ මහත්මිය - ස.ජ.බ.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021-01-05

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි