ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන් 
2021.07.19 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.07.09 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.07.08 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.07.07 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.06.23 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.06.22 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.06.08 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.05.19 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.05.18 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.05.05 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.05.04 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.23 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.22 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.21 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.20 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.09 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.08 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.07 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.06 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්
2021.04.05 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි