ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

කථානායකවරයා විසින් පිළිගැන්වූ ලිපිලේඛනාදිය 
2019 වර්ෂය (2019.01.01 – 2019.12.31) සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2020 වර්ෂයේ පළමුවැනි කාර්තුව සඳහා (2020.01.01 - 2020.03.31) විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.04.01 - 2019.06.30) ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ සිව්වැනි කාර්තුව සඳහා (2019.10.01 – 2019.12.31) සීමානිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2020 වර්ෂයේ පළමුවැනි කාර්තුව සඳහා (2020.01.01 – 2020.03.31) සීමානිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2020 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සඳහා (2020.04.01 – 2020.06.30) සීමානිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ සිව්වැනි කාර්තුව (2019.10.01 – 2019.12.31) සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ පළමුවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.01.01 - 2019.03.31) ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ තෙවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.07.01 - 2019.09.30) විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2018 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සඳහා (2018.04.01 - 2018.06.30) ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ තෙවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.07.01 - 2019.09.30) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ තෙවැනි කාර්තුව (2019.07.01 – 2019.09.30) සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව (2019.04.01 – 2019.06.30) සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව (2019.04.01 – 2019.06.30) සඳහා සීමානිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.04.01 - 2019.06.30) විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.04.01 - 2019.06.30) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ පළමුවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.01.01 - 2019.03.31) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව (2019.01.01 - 2019.03.31) සඳහා විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව (2019.01.01 - 2019.03.31) සඳහා සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂයේ පළමුවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.01.01 - 2019.03.31) මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි