ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

න්‍යාය පුස්තක 
2021.05.21 දින අංක. 4 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2021.01.26 දින අංක. 3 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2020.11.05 දින අංක. 2 දරන න්‍යාය පුස්තකය
9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 1 වැනි සභාවාරයේ අංක. 1 දරන න්‍යාය පුස්තකය
8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 4 වැනි සභාවාරයේ අංක. 1 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2019.07.12 දින අංක. 3 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2019.04.05 දින අංක. 2 දරන න්‍යාය පුස්තකය
8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 3 වැනි සභාවාරයේ අංක. 1 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2018.08.24 දින අංක. 2 දරන න්‍යාය පුස්තකය
8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරයේ අංක. 1 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2018.04.06 දින අංක. 9 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2017.12.11 දින අංක. 8 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2017.08.11 දින අංක. 7 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2017.04.21 දින අංක. 6 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.12.10 දින අංක. 5 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.07.29 දින අංක. 4 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.04.26 දින අංක. 3 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.01.29 දින අංක. 2 දරන න්‍යාය පුස්තකය
8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 1 වැනි සභාවාරයේ අංක. 1 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2015.04.30 දින අංක. 14 දරන න්‍යාය පුස්තකය


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි