ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 267 ක් හමුවිය

1. ඉරාන් වික්‍රමරත්න විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

874/2020

ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)      පාකිස්ථානය, නේපාලය, බංග්ලාදේශය, මාලදිවයින හා මියන්මාරය ඇතුළු 80......

ඇසූ දිනය : 2020-11-03
අමාත්‍යාංශය : මුදල්
අසන ලද්දේ : ඉරාන් වික්‍රමරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : සමගි ජන බලවේගය

2. ඉරාන් වික්‍රමරත්න විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

875/2020

ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)         (i)      අනිකුත් රජයන් සහ බහුපාර්ශ්වික ආයතන ආදිය වෙතින්......

ඇසූ දිනය : 2020-11-03
අමාත්‍යාංශය : මුදල්
අසන ලද්දේ : ඉරාන් වික්‍රමරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : සමගි ජන බලවේගය

3. රජයේ ණය ආපසු ගෙවීම: විස්තර

876/2020

ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)       (i)     නිදහස ලැබුණු දින සිට ණය ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී......

ඇසූ දිනය : 2020-11-03
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-07-06
අමාත්‍යාංශය : මුදල්
අසන ලද්දේ : ඉරාන් වික්‍රමරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : සමගි ජන බලවේගය

4. දේශපාලන සහ ත්‍රස්තවාදී කටයුතුවලට සම්බන්ධ සිරකරුවන්: විස්තර

879/2020

ගරු (ආචාර්ය) සුරේන් රාඝවන් මහතා,— අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)         (i)      ශ්‍රී ලංකාව තුළ දේශපාලන සිරකරුවන් සිටින්නේ නම්, එම සංඛ්‍යාව......

ඇසූ දිනය : 2020-11-03
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-01-07
අමාත්‍යාංශය : අධිකරණ
අසන ලද්දේ : සුරේන් රාඝවන්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

5. "ගම්පෙරළිය" වැඩසටහන: විස්තර

880/2020 ගරු (ආචාර්ය) සුරේන් රාඝවන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) (i) “ගම්පෙරළිය” වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමතිය ලැබී තිබුනේද; (ii) එම වැඩසටහන......
ඇසූ දිනය : 2020-11-03
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2020-12-10
අමාත්‍යාංශය : මුදල්
අසන ලද්දේ : සුරේන් රාඝවන්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

6. සුරේන් රාඝවන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

881/2020

ගරු (ආචාර්ය) සුරේන් රාඝවන් මහතා,— ධීවර අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)         (i)      ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික මත්ස්‍ය අවශ්‍යතාවය කොපමණද;

...
ඇසූ දිනය : 2020-11-03
අමාත්‍යාංශය : ධීවර
අසන ලද්දේ : සුරේන් රාඝවන්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

7. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය: විස්තර

852/2020

ගරු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා,— ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)      ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක......

ඇසූ දිනය : 2020-10-20
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-01-08
අමාත්‍යාංශය : ජල සම්පාදන
අසන ලද්දේ : ප්‍රේමලාල් ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

8. වව්නියාව ප්‍රදේශයේ නිවාස යෝජනා ක්‍රමය: නිවාස වෙන් කිරීමේ පදනම

780/2020 ගරු කේ. කාදර් මස්තාන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) එවකට පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ......
ඇසූ දිනය : 2020-10-09
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-04-05
අමාත්‍යාංශය : නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස
අසන ලද්දේ : කේ. කාදර් මස්තාන්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

9. 2005 - 2015 දක්වා පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම් කටයුතු සඳහා භාවිත කළ වාහන: වර්තමාන තත්ත්වය

781/2020 ගරු කේ. කාදර් මස්තාන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මුදල් අමාත්‍යතුමා, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යතුමා සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) (i) වර්ෂ 2005 සිට......
ඇසූ දිනය : 2020-10-09
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-04-05
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : කේ. කාදර් මස්තාන්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

10. කදුරුවෙල නගරය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය: ඉඩම් සඳහා වන්දි

775/2020

ගරු කිංස් නෙල්සන් මහතා,— ඉඩම් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)         (i)      කඳුරුවෙල නගරය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය......

ඇසූ දිනය : 2020-10-09
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-01-08
අමාත්‍යාංශය : ඉඩම්
අසන ලද්දේ : කිංස් නෙල්සන්
දේශපාලන පක්ෂය : සමගි ජන බලවේගය

11. සමන්ප්‍රිය හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

776/2020 ගරු සමන්ප්‍රිය හේරත් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) (i) කුලියාපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ පිහිටි ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලයට අයත් නාරංගල්ල වතුයායට අයත් ඉඩමක පසුගිය රජය සමයේ......
ඇසූ දිනය : 2020-10-09
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2020-12-04
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සමන්ප්‍රිය හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

12. මුසලි ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කළ වැව්: විස්තර

782/2020 ගරු කේ. කාදර් මස්තාන් මහතා,— වාරිමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) (i) වර්ෂ 2011 සිට 2013 දක්වා වූ කාලය තුළ මුසලි ප්‍රදේශයේ පිහිටි කුඩා වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ බව එතුමා දන්නේද; (ii) එසේ නම්, එම කාලය......
ඇසූ දිනය : 2020-10-09
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2020-12-05
අමාත්‍යාංශය : වාරිමාර්ග
අසන ලද්දේ : කේ. කාදර් මස්තාන්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

13. බදුල්ල-මහනුවර විකල්ප මාර්ගය: වැඩ අවසන් කිරීම

760/2020 ගරු  වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා,— මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) බදුල්ල සිට මහනුවර දක්වා දිවෙන දැනට පවතින මාර්ගයට විකල්පයක් ලෙස කි.මි. 20 - 30 ක අඩු දුරකින් යුත් බදුල්ල සිට මහනුවර දක්වා නව......
ඇසූ දිනය : 2020-10-08
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2020-12-10
අමාත්‍යාංශය : මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : වඩිවේල් සුරේෂ්
දේශපාලන පක්ෂය : සමගි ජන බලවේගය

14. බදුල්ල ඩිපෝව නවතා ඇති බස් සේවා: යළි ආරම්භ කිරීම

761/2020

ගරු  වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා,— ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)          (i)       බදුල්ල ඩිපෝව  මඟින් බදුල්ල සිට දෙමෝදර හරහා වේවැල්හින්න......

ඇසූ දිනය : 2020-10-08
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-01-06
අමාත්‍යාංශය : ප්‍රවාහන
අසන ලද්දේ : වඩිවේල් සුරේෂ්
දේශපාලන පක්ෂය : සමගි ජන බලවේගය

15. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වතු රෝහල්: සංවර්ධනය

762/2020

ගරු  වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා,— සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,—

(අ)            (i)      බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටි වතු ආශ්‍රිත රෝහල්......

ඇසූ දිනය : 2020-10-08
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-01-07
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය
අසන ලද්දේ : වඩිවේල් සුරේෂ්
දේශපාලන පක්ෂය : සමගි ජන බලවේගය

16. අමරකීර්ති අතුකෝරළ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

757/2020

ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතා,— වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසිමට,—

 (අ)     පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ —

             ......

ඇසූ දිනය : 2020-10-08
අමාත්‍යාංශය : වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ
අසන ලද්දේ : අමරකීර්ති අතුකෝරළ
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

17. උතුරු පළාතේ වනාන්තර භූමි: විස්තර

759/2020 ගරු (ආචාර්ය) සුරේන් රාඝවන් මහතා,— වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) (i) මේ වනවිට නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති උතුරු පළාත තුළ පිහිටි වනාන්තරවලට අයත් භූමි ප්‍රමාණය කොපමණද;......
ඇසූ දිනය : 2020-10-08
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2020-12-07
අමාත්‍යාංශය : වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ
අසන ලද්දේ : සුරේන් රාඝවන්
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

18. අමරකීර්ති අතුකෝරළ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

730/2020

අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතා, — ධීවර අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට, —

 (අ)     ශ්‍රී ලංකාවේ —

              (i)       වාර්ෂික මිරිදිය මත්ස්‍ය......

ඇසූ දිනය : 2020-10-07
අමාත්‍යාංශය : ධීවර
අසන ලද්දේ : අමරකීර්ති අතුකෝරළ
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

19. කේ. පී. එස්. කුමාරසිරි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

731/2020

ගරු කේ.පී.එස්. කුමාරසිරි මහතා,— සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,—

(අ)         (i)      ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වන ඩෙංගු උවදුර මර්දනයට රජය විසින් විවිධ......

ඇසූ දිනය : 2020-10-07
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය
අසන ලද්දේ : කේ. පී. එස්. කුමාරසිරි
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

20. ඊ-කොමර්ස් හරහා භාණ්ඩ අළෙවිය: පහසුකම් සැලසීම

732/2020 ගරු කේ.පී.එස්. කුමාරසිරි මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (අ) (i) වි‍දේශ රටකට භාණ්ඩ අලෙවිය සඳහා ඇති පහසුම ක්‍රමය “ඊ කොමර්ස්” (E - Commerce) වෙබ් අඩවියක් හරහා......
ඇසූ දිනය : 2020-10-07
පිළිතුරු දුන් දිනය : 2021-04-05
අමාත්‍යාංශය : මුදල්
අසන ලද්දේ : කේ. පී. එස්. කුමාරසිරි
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි