ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පිළිගැන්වූ ලිපිලේඛනාදිය 
ඉදිරිපත් කළ දිනය මාතෘකාව
2021-08-05 2020 වර්ෂය සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ව‍ාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
2021-08-05 2019 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ව‍ාර්ෂික වාර්තාව
2021-08-04 2020 වර්ෂය සඳහා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ව‍ාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
2021-08-04 2019 වර්ෂය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනයේ ව‍ාර්ෂික වාර්තාව සහ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන
2021-08-04 2019 වර්ෂය සඳහා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ව‍ාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
2021-08-04 2019 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ව‍ාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
2021-08-04 2019 වර්ෂය සඳහා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ව‍ාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
2021-08-04 2019 වර්ෂය සඳහා සිලෝන් පෙට්ට්‍රෝලියම් ස්ටෝරේජ් ටර්මිනල්ස් ලිමිටඩ්හි ව‍ාර්ෂික වාර්තාව
2021-08-03 2017 ‍වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ව‍ාර්ෂික වාර්ත‍ාව
2021-08-03 2020 ‍වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්ත‍ාව
2021-08-03 2019 වර්ෂය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනයේ ව‍ාර්ෂික වාර්ත‍ාව
2021-08-03 2019 වර්ෂය සඳහා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල‍යේ මානවශාස්ත්‍ර සහ සමාජීය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ව‍ාර්ෂික වාර්ත‍ාව
2021-08-03 2019 වර්ෂය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ව‍ාර්ෂික වාර්ත‍ාව සහ ගිණුම් වාර්තාව
2021-08-03 2016 ‍වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ව‍ාර්ෂික වාර්ත‍ාව සහ ගිණුම් ප්‍රකාශනය
2021-08-03 2019 ‍වර්ෂය සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ව‍ාර්ෂික වාර්ත‍ාව
2021-08-03 2017/2018 ‍වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාවේ ව‍ාර්ෂික වාර්ත‍ාව
2021-07-20 2020 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2021-07-20 2018 වර්ෂය සඳහා පොල්ගොල්ල ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2021-07-20 2020 වර්ෂය සඳහා ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
2021-07-19 2018 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි