ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පරිපූරක 
2021.09.22 දින අංක. 4(10) දරන පරිපූරකය
2021.09.07 දින අංක. 4(9) දරන පරිපූරකය
2021.08.20 දින අංක. 4(8) දරන පරිපූරකය
2021.08.11 දින අංක. 4(7) දරන පරිපූරකය
2021.08.06 දින අංක. 4(6) දරන පරිපූරකය
2021.07.27 දින අංක. 4(5) දරන පරිපූරකය
2021.07.22 දින අංක. 4(4) දරන පරිපූරකය
2021.07.09 දින අංක. 4(3) දරන පරිපූරකය
2021.06.23 දින අංක. 4(2) දරන පරිපූරකය
2021.06.08 දින අංක. 4(1) දරන පරිපූරකය
2021.05.18 දින අංක. 3(13) දරන පරිපූරකය
2021.05.07 දින අංක. 3(12) දරන පරිපූරකය
2021.04.23 දින අංක. 3(11) දරන පරිපූරකය
2021.04.09 දින අංක. 3(10) දරන පරිපූරකය
2021.04.01 දින අංක. 3(9) දරන පරිපූරකය
2021.03.26 දින අංක. 3(8) දරන පරිපූරකය
2021.03.25 දින අංක. 3(7) දරන පරිපූරකය
2021.03.22 දින අංක. 3(6) දරන පරිපූරකය
2021.03.12 දින අංක. 3(5) දරන පරිපූරකය
2021.02.25 දින අංක. 3(4) දරන පරිපූරකය


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි