ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරු

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1960 - 1965

ගරු ‌ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

 

 

හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1965 - 1970

ගරු එම්. පී. ද ඉ‌සඩ්. සිරිවර්ධන මහතා - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

 

 

හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) හා පළමුවැනි ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1970 - 1977

ගරු ආර්. ‌ප්‍රේමදාස මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

 

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌ය ‌දෙවැනි ජාතික රාජ්‍ය සභාව හා පළමු වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1977 - 1988

ගරු එක්ස්. එම්. ‌සෙල්ලතම්බු මහතා - දෙමළ එක්සත් විමුක්ති ‌පෙරමුණ

1977 - 1983

ගරු ලක්ෂ්මන් ජයකොඩි මහතා - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

1983 - 1988

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1989 - 1994

ගරු රිචර්ඩ් පතිරණ මහතා - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

1989 - 1994 ජුනි 24

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ තුන්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1994 - 2000

ගරු විජයපාල ‌මෙන්ඩිස් මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

1994 අ‌‌ගෝස්තු 25 - 1998 ජූලි 21

ගරු වි.ජ.මු. ‌ලොකුබණ්ඩාර මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

1998 ජූලි 22 - 2000 අ‌ගෝස්තු 18
2000 සැප්තැම්බර් 14 - 2000 ඔක්‌තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හතරවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2000 - 2001

ගරු වි.ජ.මු. ‌ලොකුබණ්ඩාර මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

2000 ඔක්‌තෝබර් 18 - 2001 ඔක්‌තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2001 - 2004

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ

2001 ‌දෙසැම්බර් 18 - 2002 ‌පෙබරවාරි 05

ගරු මංගල සමරවීර මහතා - පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ

2002 ‌පෙබරවාරි 06 - 2004 ‌පෙබරවාරි 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2004 - 2010

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

2004 අ‌ප්‍රේල් 22 - 2006 ජනවාරි 26

ගරු ජෝශප් මයිකල් ‌පෙ‌රේරා මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

2006 ජනවාරි 26 - 2010 පෙබරවාරි 09
2010 මාර්තු 09 - 2010 අ‌ප්‍රේල් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2010 - 2015

ගරු ජෝන් අමරතුංග මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

2010 අ‌ප්‍රේල් 22 - 2015 ජනවාරි 20

ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතා - එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2015 ජනවාරි 20 - 2015 ජුනි 26

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2015 - 2020

ගරු අනුර දිසානායක මහතා - ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

2015 සැප්තැම්බර් 03 - 2018 දෙසැම්බර් 17

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා - එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2018 දෙසැම්බර් 18 - 2019 නොවැම්බර් 21

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

2020 ජනවාරි 03 - 2020 මාර්තු 02

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-03-04

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි