ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර

පළමුවන පාර්ලිමේන්තුව - නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1947 ඔක්තෝබර් 14
රැස්වූයේ* 1947 නොවැම්බර් 25
වාර අවසන් කළේ 1948 ජනවාරි 31
*ආණ්ඩුකාරවරයා - අතිගරු ශ්‍රීමත් හෙන්රි මන්ක් මේසන් මුවර්
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ* 1948 පෙබරවාරි 10
වාර අවසන් කළේ 1949 ජූනි 17
*නිදහසින් පසු ප්‍රථමවරට පැවැත්වූ දෙවන සැසිවාරය විවෘත කරන ලද්දේ අතිගරු ග්ලවුසෙස්ටර් ආදිපාදවරයා විසිනි.
 
තෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ* 1949 ජුලි 12
වාර අවසන් කළේ 1950 අප්‍රේල් 06
*අතිගරු මහාමාන්‍ය සෝල්බරි සාමිවරයා අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත්වූ පසු පාර්ලිමේන්තුවේ සභා දෙකම අමතා කළ පළමුවන රාජාසන කථාව
 
හතරවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1950 ජුනි 20
වාර අවසන් කළේ 1951 අප්‍රේල් 24
 
පස්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1951 ජුනි 20
විසුරුවන ලද්දේ 1952 අප්‍රේල් 08

 

දෙවන පාර්ලිමේන්තුව - නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1952 ජුනි 09
රැස්වූයේ 1952 ජුනි 10
වාර අවසන් කළේ 1953 අප්‍රේල් 29
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1953 ජුලි 07
වාර අවසන් කළේ 1954 මාර්තු 31
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ* 1954 අප්‍රේල් 12
වාර අවසන් කළේ 1955 අප්‍රේල් 27
*තුන්වන සැසිවාරය විවෘත කරන ලද්දේ ii වන එලිසබත් මහ රැජිණ විසිනි.
 
හතරවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ* 1955 ජුනි 07
විසුරුවා හරින ලද්දේ 1956 පෙබරවාරි 18
*අතිගරු ශ්‍රීමත් ඔලිවර් ගුණතිලක අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා ලෙස තේරී පත්වූ පසු පාර්ලිමේන්තුවේ සභා දෙකම අමතා කළ පළමුවැනි රාජාසන කථාව

 

තුන්වන පාර්ලිමේන්තුව - නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1956 අප්‍රේල් 19
රැස්වූයේ 1956 අප්‍රේල් 20
වාර අවසන් කළේ 1957 මැයි 03
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1957 ජුනි 13
වාර අවසන් කළේ 1958 මැයි 15
 
තුන්වන සැසිවාරය
*රැස්වූයේ 1958 ජුනි 04
වාර අවසන් කළේ 1959 මැයි 23
*තුන්වැනි සැසිවාරය කැඳවීමට නියමිත දිනය වූයේ 1958 ජුනි 12 දින නමුත් හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම නිසා පාර්ලිමේන්තුව 1958 ජුනි 04 දින කැඳවන ලදි.
 
හතරවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1959 ජුනි 30
විසුරුවා හැරියේ 1959 දෙසැම්බර් 05

 

හතරවන පාර්ලිමේන්තුව - නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1960 මාර්තු 30
රැස්වූයේ 1960 අප්‍රේල් 06
විසුරුවා හැරියේ 1960 අප්‍රේල් 23

 

පස්වන පාර්ලිමේන්තුව - නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1960 අගෝස්තු 05
රැස්වූයේ 1960 අගෝස්තු 12
විසුරුවා හැරියේ 1961 ජුලි 04
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1961 ජුලි 13
විසුරුවා හැරියේ 1962 ජුනි 20
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1962 ජුලි 11
විසුරුවා හැරියේ 1963 මැයි 06
 
හතරවන සැසිවාරය
*රැස්වූයේ 1963 ජුලි 17
විසුරුවා හැරියේ 1964 මාර්තු 12
*අතිගරු විලියම් ගොපල්ලව මහතා අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත්වූ පසු පාර්ලිමේන්තුවේ සභා දෙකම අමතා පළමුවන රාජාසන කථාව
 
පස්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1964 ජුලි 02
විසුරුවා හැරියේ 1964 නොවැම්බර් 12
 
හයවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1964 නොවැම්බර් 20
විසුරුවා හැරියේ 1964 දෙසැම්බර් 17 (ගැසට් අංක 14259)

 

හයවන පාර්ලිමේන්තුව - නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1965 අප්‍රේල් 05
රැස්වූයේ 1965 අප්‍රේල් 09
වාර අවසාන කළේ 1966 ජුනි 22
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1966 ජුලි 08
වාර අවසන් කළේ 1967 ජුනි 20
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1967 ජුලි 08
වාර අවසන් කළේ 1968 ජුනි 22
 
හතරවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1968 ජුලි 07
වාර අවසන් කළේ 1969 ජුනි 25
 
පස්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1969 ජුලි 10
විසුරුවා හැරියේ 1970 මාර්තු 25 (ගැසට් අංක 14898)

 

හත්වන පාර්ලිමේන්තුව - නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1970 ජුනි 07
රැස්වූයේ 1970 ජුනි 14
වාර අවසන් කළේ 1971 මාර්තු 23
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1971 මාර්තු 28
පාර්ලිමේන්තුව අවසන් වීම 1972 මැයි 22
1972 මැයි 22 දින ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමගම ජාතික රාජ්‍ය සභාව පාර්ලිමේන්තුව වෙනුවට පිහිටුවන ලදි.

 

පළමුවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව
පළමුවන රැස්වීම 1972 මැයි 22
වාර අවසන් කළේ 1977 පෙබරවාරි 10
විසුරුවා හැරියේ 1977 මැයි 18 (ගැසට් අංක 250/8)

 

දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව
පළමුවන රැස්වීම 1977 අගෝස්තු 04
ජාතික රාජ්‍ය සභාව අවසන් වීම 1978 සැප්තැම්බර් 07
දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ පළමුවන රැස්වීම 1977 අගෝස්තු 26 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නමුත් ජුලි මස පැවැත්වූ මහා මැතිවරණයෙන් පසු නව අගමැති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1977 අගෝස්තු 04 වන දින රැස් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට උපදෙස් දුන්නේය. (ගැසට් අංක 275/15 – 77.07.28)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පළමුවන පාර්ලිමේන්තුව
 
1978 සැප්තැම්බර් 07 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමගම පළමුවන පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වූ අතර එහිදී පාර්ලිමේන්තුව ජාතික රාජ්‍ය සභාව වෙනුවට පිහිටුවන ලදි.

1982 දෙසැම්බර් 22 දින පැවැත්වූ ජනමත විචාරණයකින් ජනතාව විසින් අනුමැතිය දෙන ලදුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හතරවන සංශෝධනය මගින් පාර්ලිමේන්තුවේ කාල සීමාව 1989 අගෝස්තු 04 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදි. එහෙත් දෙවන ජනාධිපතිවරණයට පසුදින, 1988 දෙසැම්බර් 20දා විසුරුවා හරින ලදි.
 
පළමුවන සැසිවාරය
පළමුවන රැස්වීම 1978 සැප්තැම්බර් 07
වාර අවසාන කළේ 1982 මාර්තු 26
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1982 අප්‍රේල් 29
වාර අවසාන කළේ 1983 ජනවාරි 07
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1983 පෙබරවාරි 09
වාර අවසාන කළේ 1984 ජනවාරි 19
 
හතරවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1984 පෙබරවාරි 23
වාර අවසාන කළේ 1985 ජනවාරි 25
 
පස්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1985 පෙබරවාරි 20
වාර අවසාන කළේ 1986 ජනවාරි 31
 
හයවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1986 පෙබරවාරි 20
වාර අවසාන කළේ 1987 ජනවාරි 27 (ගැසට් අංක 438/2 – 87.01.27)
 
හත්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1987 පෙබරවාරි 19 (ගැසට් අංක 438/3 – 87.01.27)
වාර අවසාන කළේ 1988 ජනවාරි 22 (ගැසට් අංක 489/38 – 88.01.22)
 
අටවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1988 පෙබරවාරි 25 (ගැසට් අංක 489/38 – 88.01.22)
විසුරුවා හැරියේ 1988 දෙසැම්බර් 20 (ගැසට් අංක 537/2 – 88.12.20)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ දෙවන පාර්ලිමේන්තුව
 
පළමුවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1989 මාර්තු 09
වාර අවසන් වූයේ 1990 මාර්තු 23 (ගැසට් අංක 602/21 – 90.03.23)
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1990 අප්‍රේල් 04 (ගැසට් අංක 602/22 – 90.03.23)
වාර අවසාන කළේ 1991 මාර්තු 21 (ගැසට් අංක 504/13 – 91.03.21)
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1991 අප්‍රේල් 19 (ගැසට් අංක 504/14 – 91.03.21)
වාර අවසාන කළේ 1991 අගෝස්තු 30 (ගැසට් අංක 677/15 – 91.08.30)
 
හතරවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1991 සැප්තැම්බර් 24 (ගැසට්අංක 677/16 – 91.08.30)
වාර අවසාන කළේ 1993 මාර්තු 23 (ගැසට් අංක 759/4 – 93.03.23)
 
පස්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1993 අප්‍රේල් 22 (ගැසට් අංක 759/5 – 93.03.23)
විසුරුවා හරින ලද්දේ 1994 ජුනි 24 (ගැසට් අංක 824/18 – 94.06.24)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තුන්වන පාර්ලිමේන්තුව

 
පළමුවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1994 අගෝස්තු 25 (ගැසට් අංකය 833/9 – 94.08.24)
වාර අවසන් වූයේ 1994 දෙසැම්බර් 15 (ගැසට් අංක 849/16 – 94.12.15)
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 1995 ජනවාරි 06 (ගැසට් අංක 849/16 – 94.12.15)
වාර අවසන් වූයේ 1996 ජනවාරි 12 (ගැසට් අංක 905/15 – 96.01.12)
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වුයේ 1996 පෙබරවාරි 09 (ගැසට් අංක 905/16 – 96.01.12)
විසුරුවා හරින ලද්දේ 2000 අගෝස්තු 18 (ගැසට් අංක 1145/26 – 2000.08.18)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හතරවන පාර්ලිමේන්තුව
 
පළමුවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2000 ඔක්තෝබර් 18 (ගැසට් අංක 1145/26 – 2000.08.18)
වාර අවසන් වූයේ 2000 ඔක්තෝබර් 27 (ගැසට් අංක 1155/17 – 2000.10.27)
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2000 නොවැම්බර් 09 (ගැසට් අංක 1155/17 – 2000.10.27)
වාර අවසන් වූයේ 2001 ජුලි 10 (ගැසට් අංක 1192/14 – 2001.07.10)
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ* 2001 සැප්තැම්බර් 06 (ගැසට් අංක 1199/31 – 2001.09.02)
විසුරුවා හැරියේ 2001 ඔක්තෝබර් 10 (ගැසට් අංක 1205/12 – 2001.10.10)
*තුන්වන සැසිවාරය රැස්වීම සඳහා නියමිත දිනය වූයේ 2001 සැප්තැම්බර් 07 වුවත් පොදු පෙරමුණ හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අතර පරිවාස ආණ්ඩුවක් ඇති කිරීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කළ ඉල්ලීම අනුව පාර්ලිමේන්තුව 2001 සැප්තැම්බර් 06 වන දින රැස්විය.

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පස්වන පාර්ලිමේන්තුව

 
පළමුවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2001 දෙසැම්බර් 19 (ගැසට් අංක 1214/23 – 2001.12.12)
වාර අවසන් වූයේ 2003 නොවැම්බර් 03 (ගැසට් අංක 1313/06 – 2003.11.03)
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2003 නොවැම්බර් 19 (ගැසට් අංක 1313/06 – 2003.11.03)
විසුරුවා හැරියේ 2004 පෙබරවාරි 07 (ගැසට් අංක 1326/13 – 2004.02.07)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හයවන පාර්ලිමේන්තුව

 
පළමු සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2004 අප්‍රේල් 22 (ගැසට් අංක 1350/20 – 2004.04.08)
වාර අවසන් වූයේ 2005 නොවැම්බර් 21 (ගැසට් අංක 1420/1 – 2005.11.21)
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2005 නොවැම්බර් 25 (ගැසට් අංක 1420/1 – 2005.11.21)
වාර අවසන් වූයේ 2008 මැයි 06 (ගැසට් අංක 1548/18 – 2008.05.06)
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2008 ජූනි 05 (ගැසට් අංක 1548/19 – 2008.05.06)
වාර අවසන් වූයේ 2009 මැයි 17 (ගැසට් අංක 1601/40 – 2009.05.17)
 
හතරවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2009 මැයි 19 (ගැසට් අංක 1601/41 – 2009.05.17)
විසුරුවා හැරියේ 2010 පෙබරවාරි 09 (ගැසට් අංක 1640/16 – 2010.02.09)
2010 මාර්තු 09 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස්කරන ලදී (හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශනය කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීම සඳහා) – (ගැසට් අංක 1643/20 - 2010.03.02)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හත්වන පාර්ලිමේන්තුව
පළමු සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2010 අප්‍රේල් 22 (ගැසට් අංක 1648/2 – 2010.04.05) සහ (ගැසට් අංක 1648/14 – 2010.04.08)
විසුරුවා හැරියේ 2015 ජුනි 26 (ගැසට් අංක 1920/38 – 2015.06.26)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව
පළමු සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2015 සැප්තැම්බර් 01 (ගැසට් අංක 1929/13 – 2015.08.26)
වාර අවසන් වූයේ 2018 අප්‍රේල් 12 (ගැසට් අංක 2066/43 – 2018.04.12)
 
දෙවන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2018 මැයි 08 (ගැසට් අංක 2066/43 – 2018.04.12)
වාර අවසන් වූයේ 2018 ඔක්තෝබර් 27 (ගැසට් අංක 2094/45 – 2018.10.27)
 
තුන්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2018 නොවැම්බර් 14 (ගැසට් අංක 2095/50 – 2018.11.04)
වාර අවසන් වූයේ 2019 දෙසැම්බර් 02 (ගැසට් අංක 2152/7 – 2019.12.02)
 
සිව්වන සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2020 ජනවාරි 03 (ගැසට් අංක 2152/7 – 2019.12.02)
විසුරුවා හැරියේ 2020 මාර්තු 02 (ගැසට් අංක 2165/8 – 2020.03.02)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නවවැනි පාර්ලිමේන්තුව
පළමු සැසිවාරය
රැස්වූයේ 2020 අ‌ගෝස්තු 20 (ගැසට් අංක 2187/2 – 2020.08.03)

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-08-25

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි