ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරු

ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
1947 - 1952

ජේ. ඒ. මාර්ටෙන්ස්, පා.ම.
(පත්කළ මන්ත්‍රී)

1947 ඔක්තෝබර් 14 - 1948 දෙසැම්බර් 29

එච්. එස්. ඉස්මයිල්, පා.ම.
(පුත්තලම)

1949 ජනවාරි 11 - 1951 පෙබරවාරි 14

ටී. රාමලිංගම, පා.ම.
(පේදුරුතුඩුව)

1951 පෙබරවාරි 15 - 1952 අප්‍රේල් 08

 

දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
1952 - 1956

එම්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ද සිල්වා, පා.ම.
(ගම්පොල)

1952 ජූනි 09 - 1956 පෙබරවාරි 18

 

තෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
1956 - 1959

ආර්. එස්. පැල්පොල, පා.ම.
(ගම්පොල)

1956 අප්‍රේල් 19 - 1958 සැප්තැම්බර් 18

එල්. බී. එස්. ජිනසේන, පා.ම.
(කඩුගන්නාව)

1958 සැප්තැම්බර් 18 - 1959 දෙසැම්බර් 05

 

සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
මාර්තු - අප්‍රේල් 1960

හියු ප්‍රනාන්දු, පා.ම.
(වෙන්නප්පුව)

1960 මාර්තු 30 - 1960 අප්‍රේල් 23

 

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
1960 - 1964

ඒ. එම්. ඒ. අදිකාරී, පා.ම.
(වාරියපොල)

1960 අගෝස්තු 05 - 1962 ඔක්තෝබර් 17

ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ, පා.ම.
(බෙලිඅත්ත)

1962 නොවැම්බර් 06 - 1964 පෙබරවාරි 10

අයි. ඒ. කාදර්, පා.ම.
(බේරුවල)

1964 පෙබරවාරි 12 - 1964 දෙසැම්බර් 17

 

සයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
1965 - 1970

ටී. ක්වෙන්ටින් ප්‍රනාන්දු, පා.ම.
(මීගමුව)

1965 අප්‍රේල් 05 - 1967 අප්‍රේල් 22

ශ්‍රීමත් රාසික් ෆරීඩ් (ඕ.බී.ඊ.), පා.ම.
(පත්කළ මන්ත්‍රී)

1967 මැයි 18 - 1967 සැප්තැම්බර් 28

එම්. සිවසිදම්බරම්,පා.ම.
(උඩුප්පිඩ්ඩි)

1967 සැප්තැම්බර් 29 - 1968 මාර්තු 08

ජී. ජේ. පාරිස් පෙරේරා,පා.ම.
(ජා - ඇල)

1968 මාර්තු 09 - 1970 මාර්තු 25

 

හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
1970 - 1972

සේනපාල සමරසේකර, පා.ම.
(අක්මීමන)

1970 ජූලි 22 - 1972 මැයි 22

 

ප්‍රථම ජාතික රාජ්‍ය සභාව
1972 - 1977

සේනපාල සමරසේකර, පා.ම.
(අක්මීමන)

1972 මැයි 22 - 1976 ජූලි 10

සී. අරුලම්පලම්, පා.ම.
(නල්ලූර්)

1976 ජූලි 23 - 1977 මැයි 18

 

දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව
1977 - 1978

සී. ආර්. බෙලිගම්මන, පා.ම.
(මාවනැල්ල)

1977 අගෝස්තු 04 - 1977 සැප්තැම්බර් 06

එඩ්මන්ඩ් සමරවික්‍රම, පා.ම.
(නැගෙනහිර කොළඹ)

1977 සැප්තැම්බර් 07 - 1978 සැප්තැම්බර් 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පළමුවන පාර්ලි‌මේන්තුව
1978 - 1988

එඩ්මන්ඩ් සමරවික්‍රම, පා.ම.
(නැගෙනහිර කොළඹ)

1978 සැප්තැම්බර් 07 - 1988 දෙසැම්බර් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
1989 - 1994

ආරිය බී. රැකව, පා.ම.
(කුරුණෑගල)

1989 මාර්තු 09 - 1994 ජූනි 24

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ තෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
1994 - 2000

රවුෆ් හකීම්, පා.ම.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

1994 අගෝස්තු 25 - 2000 අගෝස්තු 18
2000 සැප්තැම්බර් 14 - 2000 ඔක්තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
2000 - 2001

ලලිත් දිසානායක, පා.ම.
(කෑගල්ල)

2000 ඔක්තෝබර් 18 - 2001 ඔක්තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
2001 - 2004

සිරි අන්ද්‍රාහැන්නදි, පා.ම.
(හම්බන්තොට)

2001 දෙසැම්බර් 19 - 2004 පෙබරවාරි 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
2004 - 2010

එම් සච්චිතානන්දන්, පා.ම.
(බදුල්ල)

2004 මැයි 18 - 2006 අගෝස්තු 25

පියසිරි විජේනායක, පා.ම.
(කළුතර)

2006 සැප්තැම්බර් 05 - 2006 ඔක්තෝබර් 04

රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර, පා.ම.
(ජාතික ලැයිස්තුව)

2006 ඔක්තෝබර් 05 - 2010 පෙබරවාරි 09
2010 මාර්තු 09 - 2010 අප්‍රේල් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
2010 - 2015

චන්ද්‍රකුමාර් මුරුගේසු මහතා, පා.ම.
(යාපනය)

2010 අප්‍රේල් 22 - 2015 ජුනි 26

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
2015 - 2020

සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා, පා.ම.
(වන්නි)

2015 සැප්තැම්බර් 01 - 2020 මාර්තු 02

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ නවවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
2020 - මේ දක්වා

අංගජන් රාමනාදන් මහතා, පා.ම.
(යාපනය)

2020 අගෝස්තු 20 - මේ දක්වා

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-08-21

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි