ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

නි‌යෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපතිවරු

ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1947 - 1952

ආර්. ඒ. ද මැල් මහතා,, පා.ම.
(දකුණු කොළඹ)

1947 ඔක්‌තෝබර් 14 - 1948 අ‌ගෝස්තු 23

එච්. ඩබ්ලිව්. අමරසූරිය මහතා, පා.ම.
(බද්‌දේගම)

1948 සැප්තැම්බර් 02 - 1948 ‌දෙසැම්බර් 14

ඇල්බට් එෆ්. පීරිස් මහතා, පා.ම.
(නාත්තන්ඩිය)

1948 ‌දෙසැම්බර් 15 - 1951 ‌පෙබරවාරි 13
එච්. එස්. ඉස්මයිල් මහතා, (එම්.බී.ඊ.), පා.ම.
(පුත්තලම)
1951 ‌පෙබරවාරි 14 - 1952 අ‌ප්‍රේල් 08

 

දෙවැනි පාර්ලිමේන්තුව - නි‌‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1952 - 1956

එච්. එස්. ඉස්මයිල් මහතා, (එම්.බී.ඊ.), පා.ම.
(පුත්තලම)

1952 ජුනි 10 - 1956 ‌පෙබරවාරි 18

 

තෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1956 - 1959

පිය‌සේන ‌තෙන්න‌කෝන් මහතා, පා.ම.
(මහනුවර)

1956 අ‌ප්‍රේල් 20 - 1958 සැප්තැම්බර් 16

ආර්. එස්. පැල්‌පොල මහතා, පා.ම.
(ගම්‌පොල)

1958 සැප්තැම්බර් 18 - 1959 ‌දෙසැම්බර් 05

 

සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය මාර්තු - අප්‍රේල් 1960

ආර්. එස්. පැල්‌පොල මහතා, පා.ම.
(නාවලපිටිය)

1960 මාර්තු 30 - 1960 අ‌ප්‍රේල් 23

 

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1960 - 1964

හියු ප්‍රනාන්දු මහතා, පා.ම.
(‌වෙන්නප්පුව)

1960 අ‌ගෝස්තු 05 - 1964 ජනවාරි 23

ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ මහතා, පා.ම.
(‌බෙලිඅත්ත)

1964 ‌පෙබරවාරි 11 - 1964 ‌නොවැම්බර් 12

 

හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1965 - 1970

සී. එස්. ෂර්ලි ‌කොරයා මහතා, පා.ම.
(හලාවත)

1965 අ‌‌ප්‍රේල් 05 - 1967 සැප්තැම්බර් 27

ශ්‍රීමත් රසීක් ෆරීඩ් මහතා, (ඕ.බී.ඊ.), පා.ම.
(පත්කළ මන්ත්‍රී)

1967 සැප්තැම්බර් 28 - 1968 ‌පෙබරවාරි 28

එම්. සිවසිත්තම්පරම් මහතා, පා.ම.
(උඩුප්පිඩි)

1968 මාර්තු 08 - 1970 මාර්තු 25

 

හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1970 - 1972

අයි. ඒ. කාදර් මහතා, පා.ම.
(‌බේරුවල)

1970 ජුනි 07 - 1972 මැයි 22

 

ප්‍රථම ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1972 - 1977

අයි. ඒ. කාදර් මහතා, පා.ම.
(‌බේරුවල)

1972 මැයි 22 - 1977 මැයි 18

 

දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1977 - 1978

එම්. ඒ. බාකීර් මාකාර් මහතා, පා.ම.
(බේරුවල - පළමු වැනි)

1977 අ‌ගෝස්තු 04 - 1978 සැප්තැම්බර් 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පළමුවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1978 - 1988

නෝමන් ‌වෛද්‍යරත්න මහතා, පා.ම.
(බලපිටිය)

1978 සැප්තැම්බර් 21 - 1988 ‌දෙසැම්බර් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1989 - 1994

ගාමිණී ‌ෆොන්‌සේකා මහතා, පා.ම.
(මාතර)

1989 මාර්තු 09 - 1994 ජුනි 24

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ තුන්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1994 - 2000

අනිල් කුමාර මුණසිංහ මහතා, පා.ම.
(කළුතර දිස්ත්‍රික්කය)

1994 අ‌‌ගෝස්තු 25 - 2000 අ‌‌ගෝස්තු 18
2000 සැප්තැම්බර් 14 - 2000 සැප්තැම්බර් 23

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2000 - 2001

මේජර් ජෙනරාල් සරත් මුණසිංහ, පා.ම.
(කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය)

2000 ඔක්තෝබර් 18 - 2001 ඔක්තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2001 - 2004
(‌මෙම පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ සම්පූර්ණ කාල සීමාව තුළ දී නි‌යෝජ්‍ය කථානායක තනතුර හිස්ව පැවතුණි)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2004 - 2010

ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, පා.ම.
(ජාතික ලැයිස්තු‌ව - එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය)

2004 මැයි 18 - 2008 ජූලි 01

පියංකර ජයරත්න මහතා, පා.ම.
(පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය)

2008 ජූලි 08 - 2010 පෙබරවාරි 09
2010 මාර්තු 09 - 2010 අප්‍රේල් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2010 - 2015

පියංකර ජයරත්න මහතා, පා.ම.
(පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය)

2010 අප්‍රේල් 22 - 2010 නොවැම්බර් 22

චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා, පා.ම.
(ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය)

2010 නොවැම්බර් 23 - 2015 ජුනි 26

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2015 - 2020

තිලංග සුමතිපාල මහතා, පා.ම.
(ජාතික ලැයිස්තු‌ව - එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය)

2015 සැප්තැම්බර් 01 - 2018 මැයි 25

ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, පා.ම.
(මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය)

2018 ජුනි 05 - 2020 මාර්තු 02

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ නවවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2020 - මේ දක්වා

රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, පා.ම.
(කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය)

2020 අගෝස්තු 20 - මේ දක්වා

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-08-21

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි