ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ මහ‌ලේකම්වරු

රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභා‌වේ ලේකම් 1931 ජූලි 07 - 1947 ජූලි 04
ජී. එන්. ෆාකුහාර් මහතා (එම්.සී., සී.සී.එස්.) ව්‍යවස්ථාදායක සභා‌වේ සේව‌යේ (1930 ‌පෙබරවාරි 29) - 1932 ජූලි 05
වි. කුමාරස්වාමි මහතා (සී.සී.එස්.) 1932 ජූලි 06 - 1933 ජුනි 20
ඊ. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතා (සී.සී.එස්.) 1933 ජුනි 21 - 1940 සැප්තැම්බර් 25
ඩී. සී. ආර්. ගුණවර්ධන මහතා (සී.සී.එස්.) 1940 සැප්තැම්බර් 26 - 1947 ජුනි 30
ආර්. ‌සෙන්ට් එල්. පී. දැරණියගල මහතා (සී.බී.ඊ.) 1947 ජූලි 01 - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්‌ඩල‌යේ කටයුතු ක‌ළේය

 

නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩල‌යේ ලේකම් 1947 ඔක්තෝබර් 14 - 1972 මැයි 22
ආර්. ‌සෙන්ට් එල්. පී. දැරණියගල මහතා (සී.බී.ඊ.) රාජ්‍ය සභා‌වේ - 1964 ඔක්තෝබර් 26
එස්. එස්. වි‌ජේසිංහ මහතා 1964 ඔක්තෝබර් 27 - 1972 මැයි 22

 

ජාතික රාජ්‍ය සභා‌වේ ලේකම් 1972 මැයි 22 - 1978 සැප්තැම්බර් 07
එස්. එස්. වි‌ජේසිංහ මහතා 1972 මැයි 22 - 1978 සැප්තැම්බර් 07

 

පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ මහ ‌ලේකම් 1978 සැප්තැම්බර් 07 සිට ‌මේ දක්වා
එස්. එස්. වි‌ජේසිංහ මහතා 1978 සැප්තැම්බර් 07 - 1981 ජූලි 31
එස්. එන්. ‌සෙ‌නෙවිරත්න මහතා 1981 අ‌ගෝස්තු 01 - 1994 මැයි 27
බර්ට්‍රම් තිත්තවැල්ල මහතා 1994 මැයි 28 - 1999 ‌පෙබරවාරි 14
ධම්මික කිතුල්‌ගොඩ මහතා 1999 ‌පෙබරවාරි 15 - 2002 ජූලි 31
(2002 අ‌ගෝස්තු 1 සිට 11 දින දක්වා මහ ‌ලේකම්වරයකු ‌නොමැතිව පාර්ලි‌මේන්තුව ක්‍රියාත්මක විය)
ප්‍රියාණි වි‌ජේ‌‌සේකර මහත්මිය (වැඩබලන මහ‌ ලේකම්)
මහ‌ ලේකම්
2002 අ‌ගෝස්තු 12 - 2003 ජුනි 04
2003 ජුනි 05 - 2008 මාර්තු 30
ධම්මික කිතුල්ගොඩ මහතා (වැඩබලන මහ ලේකම්)
මහ ‌ලේකම්
2008 මාර්තු 31 - 2010 අගෝස්තු 27
2010 අගෝස්තු 28 - 2012 ‌පෙබරවාරි 14
ධම්මික දසනායක මහතා 2012 ‌පෙබරවාරි 15 සිට මේ දක්වා

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012-10-08

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි