ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

කථානායකවරු

ප්‍රථම රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1931 - 1935

ගරු ඒ. එ‌‌ෆ්. ‌මොලමු‌රේ මහතා
(දැදිගම)

1931 ජූලි 07 - 1934 ‌දෙසැම්බර් 10
(ඒ. එෆ්. ‌මොලමු‌රේ මහතා ශ්‍රී ලංකා‌වේ (ලංකා‌වේ) ප්‍රථම කථානායකවරයා විය)
   

ගරු එෆ්. ඒ ඔ‌බේ‌සේකර මහතා
(අවිස්සා‌වේල්ල)

1934 ‌දෙසැම්බර් 11 - 1935 ‌දෙසැම්බර් 07
(‌මොලමු‌රේ මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව ඔබේ‌සේකර මහතා කථානායක වශයෙන් පත් ‌කැරිණි)

 

දෙවැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1936 - 1947

ගරු ශ්‍රීමත් ‌වෛත්‍යලිංගම් දු‌රේසාමි මහතා
(කයිට්ස්)

1936 මාර්තු 17 - 1947 ජූලි 04

 

ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1947 - 1952

ගරු ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් ‌මොලමුරේ මහතා
(බලං‌ගොඩ - පළමුවැනි)

1947 ඔක්තෝබර් 14 - 1951 ජනවාරි 25
   

ගරු ශ්‍රීමත් ඇල්බට් එෆ්. පීරිස් මහතා
(නාත්තන්ඩිය)

1951 ‌පෙබරවාරි 13 - 1952 අ‌ප්‍රේල් 08
(ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් මොලමු‌රේ මහතා‌ගේ අභාව‌යෙන් පසු පීරිස් මහතා කථානායකවරයා වශ‌යෙන් පත් කරන ලදී)

 

දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1952 - 1956

ගරු ශ්‍රීමත් ඇල්බට් එෆ්. පීරිස් මහතා
(නාත්තන්ඩිය)

1952 ජුනි 09 - 1956 ‌පෙබරවාරි 18

 

තෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1956 - 1959

ගරු එච්. එස්. ඉස්මයිල් මහතා
(පුත්තලම)

1956 අ‌ප්‍රේල් 19 - 1959 ‌දෙසැම්බර් 05

 

සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) මාර්තු - අප්‍රේල් 1960

ගරු ටී. බී. සුබසිංහ මහතා
(කටුගම්පල)

1960 මාර්තු 30 - 1960 අ‌ප්‍රේල් 23
(සුළුතර ආණ්ඩු‌වේ නාමිකයා වූ ශ්‍රීමත් ඇල්බට් එෆ්. පීරිස් මහතා විපක්ෂ‌යේ බහුතර ඡන්දයෙන් පරාජය කිරීමට සුබසිංහ මහතා සමත් විය)

 

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1960 - 1964

ගරු ආර්. එස්. පැල්‌පොල මහතා
(නාවලපිටිය)

1960 අ‌ගෝස්තු 05 - 1964 ජනවාරි 24
   

ගරු හියු ප්‍රනාන්දු මහතා
(වෙන්නප්පුව)

1964 ජනවාරි 24 - 1964 ‌දෙසැම්බර් 17
(පැල්‌පොල මහතා‌ගේ ඉල්ලා අස්වී‌මෙන් පසු ප්‍රනාන්දු මහතා කථානායකධුරයට පත් ‌කෙරිණි)

 

හයවැනි පාර්ලි‌‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1965 - 1970

ගරු ශ්‍රීමත් ඇල්බට් එෆ්. පීරිස් මහතා
(නාත්තන්ඩිය)

1965 අ‌ප්‍රේල් 05 - 1967 සැප්තැම්බර් 21
   

ගරු ෂර්ලි ‌කොරයා මහතා
(හලාවත)

1967 සැප්තැම්බර් 27 - 1970 මාර්තු 25
(ශ්‍රීමත් ඇල්බට් පීරිස් මහතා‌ගේ අභාව‌යෙන් පසු ‌කොරයා මහතාව කථානායකවරයා වශ‌යෙන් පත් ‌කෙරිණි)

 

සත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1970 - 1972

ගරු ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මහතා
(‌කෝට්‌ටේ)

1970 ජුනි 07 - 1972 මැයි 22

 

ප්‍රථම ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1972 - 1977

ගරු ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මහතා
(‌කෝට්‌ටේ)

1972 මැයි 22 - 1977 මැයි 18

 

දෙවැනි ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1977 - 1978

ගරු ආචාර්ය ආනන්ද තිස්ස ද අල්විස් මහතා
(‌කෝට්‌ටේ)

1977 අ‌ගෝස්තු 04 - 1978 සැප්තැම්බර් 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව 1978 - 1988

ගරු ආචාර්ය ආනන්ද තිස්ස ද අල්විස් මහතා
(‌කෝට්‌ටේ)

1978 සැප්තැම්බර් 07 - 1978 සැප්තැම්බර් 13
   

ගරු එම්. ඒ. බාකීර් මාකර් මහතා
(බේරුවල - පළමු වැනි)

1978 සැප්තැම්බර් 21 - 1983 අ‌ගෝස්තු 30
(ආචාර්ය ආනන්දතිස්ස ද අල්විස් මහතා‌ගේ ඉල්ලා අස්වී‌මෙන් පසු බාකීර් මාකර් මහතා කථානායකවරයා වශ‌යෙන් පත්කරන ලදී)
   

ගරු ඊ. එල්. ‌සේනානායක මහතා
(මහනුවර)

1983 සැප්තැම්බර් 06 - 1988 ‌දෙසැම්බර් 20
(බාකීර් මාකර් මහතා ඉල්ලා අස්වී‌ම නිසා ‌සේනානායක මහතා කථානායකවරයා වශ‌යෙන් පත්කරන ලදී)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1989 - 1994

ගරු එම්. එච්. ‌මො‌හොමඩ් මහතා
(‌කොළඹ)

1989 මාර්තු 09 - 1994 ජුනි 24

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌තෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1994 - 2000
ගරු ‌කේ. බී. රත්නායක මහතා
(ජාතික ලැයිස්තුව)
1994 ‌අ‌ගෝස්තු 25 - 2000 අ‌ගෝස්තු 18
2000 සැප්තැම්බර් 14 - 2000 ඔක්‌තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජ‌යේ සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2000 - 2001

ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා
(ගම්පහ)

2000 ඔක්‌තෝබර් 18 - 2001 ඔක්‌තෝබර් 10
(විපක්ෂ‌යේ මන්ත්‍රීවර‌යෙක් කථානායකධුරයට ඒකච්ඡන්ද‌යෙන් පත්විය)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2001 - 2004

ගරු ‌ජෝශප් මයිකල් ‌පෙ‌රේරා මහතා
(ගම්පහ)

2001 ‌දෙසැම්බර් 19 - 2004 ‌පෙබරවාරි 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2004 - 2010

ගරු වි. ජ. මු. ලොකුබණ්ඩාර මහතා
(බදුල්ල)

2004 අ‌ප්‍රේල් 22 - 2010 පෙබරවාරි 09
2010 මාර්තු 09 - 2010 අ‌ප්‍රේල් 20
(එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන‌යේ නාමික ඩී. ඊ. ඩබ්ලිව්. ගුණ‌සේකර මහතා පරදවා ඡන්ද 109 ට 110 ක් ලැබූ විපක්ෂ‌යේ නාමික එක්සත් ජාතික පක්ෂ‌යේ වි. ජ. මු. ‌ලොකුබණ්ඩාර මහතා කථානායකධූරයට වැඩි ඡන්ද‌යෙන් පත්විය)

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2010 - 2015

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතාbio
(හම්බන්තොට)

2010 අප්‍රේල් 22 - 2015 ජුනි 26

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2015 - 2020

ගරු කරු ජයසූරිය මහතාbio
(ජාතික ලැයිස්තුව)

2015 සැප්තැම්බර් 01 - 2020 මාර්තු 02

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ නවවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2020 - මේ දක්වා

ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා
(මාතර)

2020 අගෝස්තු 20 - මේ දක්වා

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-09-24

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි