ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභානායකවරු

ප්‍රථම හා ‌දෙවන රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව (1931 – 1935) සහ (1936 – 1947)

ගරු මහාමාන්‍ය ඩී. බී. ජයතිලක මැතිතුමා

1931 ජූලි 10 - 1942 ‌නොවැම්බර් 30

ගරු ඩී. එස්. ‌සේනානායක මැතිතුමා

1942 ‌දෙසැම්බර් 02 - 1947 ජුලි 04

 

ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1947 - 1952

ගරු එස්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා

1947 සැප්තැම්බර් 26 - 1951 ජූලි 12

ගරු මහාමාන්‍ය ‌ජෝන් ‌කොතලාවල මැතිතුමා

1951 ජූලි 12 - 1952 අ‌ප්‍රේල් 8

 

දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තු‌ව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1952 - 1956

ගරු මහාමාන්‍ය ‌ජොන් ‌කොතලාවල මැතිතුමා

1952 ජුනි 19 - 1953 ඔක්තෝබර් 12

ගරු ‌ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා

1953 ඔක්තෝබර් 29 - 1956 ‌පෙබරවාරි 18

 

තුන්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1956 - 1959

ගරු සී. පී. ද සිල්වා මැතිතුමා

1956 අ‌‌ප්‍රේල් 19 - 1959 ‌දෙසැම්බර් 05

 

සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) මාර්තු - අප්‍රේල් 1960

ගරු ‌ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා

1960 මාර්තු 30 - 1960 අ‌ප්‍රේල් 23

 

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1960 - 1964

ගරු සී. පී. ද සිල්වා මැතිතුමා

1960 අ‌‌ගෝස්තු 05 - 1964 ‌දෙසැම්බර් 17

 

සයවන පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1965 - 1970

ගරු සී. පී. ද සිල්වා මැතිතුමා

1965 අ‌ප්‍රේල් 05 - 1970 මාර්තු 25

 

සත්වන පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) සහ ප්‍රථම ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1970 - 1977

ගරු ‌මෛත්‍රීපාල ‌සේනානායක මැතිතුමා

1970 ජුනි 07 - 1977 මැයි 18

 

දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව සහ ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව 1977 - 1988

ගරු රණසිංහ ‌ප්‍රේමදාස මැතිතුමා

1977 ජූලි 26 - 1988 ‌දෙසැම්බර් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌දෙවන පාර්ලි‌‌මේන්තුව 1989 - 1994

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා

1989 මාර්තු 06 - 1993 මැයි 07

ගරු විජයපාල ‌මෙන්ඩිස් මැතිතුමා

1993 මැයි 07 - 1994 ජුනි 24

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ තුන්වැනි පාර්ලි‌‌මේන්තුව 1994 - 2000

ගරු රත්නසිරි වික්‍රමනායක මැතිතුමා

1994 අ‌ගෝස්තු 25 - 2000 අ‌ගෝස්තු 18
2000 සැප්තැම්බර් 14 - 2000 ඔක්‌තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2000 - 2001

ගරු රිචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා

2000 ඔක්‌තෝබර් 18 - 2001 ඔක්‌තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2001 - 2004

ගරු වි.ජ.මු. ‌ලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා

2002 ජනවාරි 03 - 2004 ‌පෙබරවාරි 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2004 - 2010

ගරු ‌මෛත්‍රීපාල සිරි‌සේන මැතිතුමා

2004 මැයි 03 - 2005 අ‌ගෝස්තු 09

ගරු ‌නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා

2005 අ‌ගෝස්තු 09 - 2010 ‌පෙබරවාරි 09
2010 මාර්තු 09 - 2010 අප්‍රේල් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2010 - 2015

ගරු ‌නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා

2010 මැයි 02 - 2015 ජනවාරි 20

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා

2015 ජනවාරි 20 - 2015 ජුනි 26

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2015 - 2020

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා

2015 සැප්තැම්බර් 01 - 2018 ඔක්තෝබර් 26
2018 දෙසැම්බර් 18 - 2020 ජනවාරි 02

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා

2020 ජනවාරි 03 - 2020 මාර්තු 02

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ නවවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2020 - මේ දක්වා

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා

2020 අගෝස්තු 20 - මේ දක්වා

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-08-21

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි