ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරු

පළමුවැනි ‌පාර්ලි‌මේන්තුව (නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1947 - 1952

ගරු ආර්. එස්. එස්. ගුණවර්ධන මහතා*
(කාර්ය නියමයක් නැති අමාත්‍ය)

1947 ‌නොවැම්බර් 29 - 1948 මැයි
*1948 මාර්තු 12 ඡන්ද ‌පෙත්සමක් මගින් එතුමා‌ගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහිමි වූ නමුත් කාර්ය නියමයක් නැති අමාත්‍ය හා ආණ්ඩුපක්ෂ‌යේ ප්‍රධාන සංවිධායක නැවත පත්කරන තුරු එම තනතු‌රෙහි කටයුතු ක‌ළේය.
   
ගරු ඒ. ඊ. ගුණසිංහ මහතා
(කාර්ය නියමයක් නැති අමාත්‍ය)
(1948 ජූලි 26 සිට රාජ්‍ය අමාත්‍ය)
1948 මැයි 17 - 1952 අ‌ප්‍රේල්

 

දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1952 - 1956

ගරු සී. ඩබ්ලිව්. ‌ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතා
(පළාත් පාලන අමාත්‍ය)

1952 ජුනි - 1956 ‌පෙබරවාරි

 

තුන්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1956 - 1959
ගරු ඩබ්ලිව්. ‌ජේ. සී. මුණසිංහ
(කර්මාන්ත හා ධීවර අමාත්‍යතුමා‌ගේ පාර්ලි‌මේන්තු ‌ලේකම්)
(කර්මාන්ත හා ධීවර අමාත්‍ය)
1956 අ‌ප්‍රේල් - 1959 ‌දෙසැම්බර්

 

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1960 - 1965

ජේ. ඩී. වීර‌සේකර මහතා

1960 ජූලි - 1963 සැප්තැම්බර් 25
(ප්‍රධාන සංවිධායක ‌ලෙස ගතකළ මුළු කාලසීමාව තුළ එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩා‌ය‌‌මේ සාමාන්‍ය මන්ත්‍රීවර‌යෙක් ‌ලෙස කටයුතු ක‌ළේය)
   

එස්. ‌කේ. ‌කේ. සුරියආරච්චි මහතා
(මුදල් අමාත්‍යතුමා‌ගේ පාර්ලි‌මේන්තු ‌ලේකම්)

 
(ප්‍රධාන සංවිධායක ‌ලෙස පත් කරන ‌මොහොත වනවිට එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩා‌ය‌‌මේ සාමාන්‍ය මන්ත්‍රීවර‌යෙක් විය)
   

ගරු එම්. පී. ද ඉ‌සෙඩ් සිරිවර්ධන මහතා
(කම්කරු හා නිවාස අමාත්‍ය)

1964 ජුලි

 

හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) 1965 - 1970

ගරු ‌ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතා
(රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා අග්‍රාමාත්‍යතුමා හා ආරක්ෂක හා වි‌දේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා‌ගේ පාර්ලි‌මේන්තු ‌ලේකම්)

 

 

හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) සහ ප්‍රථම ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1970 - 1977

ගරු ‌කේ. බී. රත්නායක මහතා
(පාර්ලි‌මේන්තු කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය)

 

 

දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව හා පළමුවන පාර්ලි‌මේන්තුව 1977 - 1988

ගරු එම්. වින්සන්ට් ‌පෙ‌රේරා මහතා
(පාර්ලි‌මේන්තු කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය)

1978 සැප්තැම්බර් 07 - 1987 ජූලි 06
1987 ජූලි 23 - 1989 ‌පෙබරවාරි 15

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1989 - 1994

ගරු එම්. වින්සන්ට් පෙ‌රේරා මහතා
(පාර්ලි‌මේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය සහ අධිකරණ අමාත්‍ය)

1989 ‌පෙබරවාරි 18 - 1993 ‌අ‌ප්‍රේල් 07
   

ගරු (ආචාර්ය) විමල් වික්‍රමසිංහ මහතා
(පරිසර හා පාර්ලි‌මේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය)

1993 අ‌ප්‍රේල් 07 - 1994 ජුනි 24

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තුන්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1994 - 2000

ගරු රිචර්ඩ් පතිරණ මහතා
(අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය)

1994 අ‌‌ගෝස්තු 25 - 2000 අ‌‌ගෝස්තු 18
2000 සැප්තැම්බර් 14 - 2000 ඔක්තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හතරවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2000 - 2001

ගරු ‌රෙජී රණතුංග මහතා
(ආහාර හා අ‌ලෙවි සංවර්ධන අමාත්‍ය)

2000 ‌නොවැම්බර් 01 - 2001 ඔක්තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2001 - 2004

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
(රැකීරක්ෂා හා කම්කරු අමාත්‍ය)

2002 ජනවාරි 03 - 2004 ‌පෙබරවාරි 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2004 - 2010

ගරු ‌ජෙයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්‌ලේ මහතා
(වෙළෙඳ වාණිජ හා පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍ය)

2004 මැයි 03 - 2008 අප්‍රේල් 06

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(නාගරික සංවර්ධන හා පූජාභූමි සංවර්ධන අමාත්‍ය)

2008 ජූනි 17 - 2010 පෙබරවාරි 09
2010 මාර්තු 09 - 2010 අප්‍රේල් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2010 - 2015

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය)

2010 මැයි 02 - 2015 ජනවාරි 20

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය)

2015 ජනවාරි 20 - 2015 ජුනි 26

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2015 - 2020

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය)

2015 සැප්තැම්බර් 01 - 2018 ඔක්තෝබර් 26


2018 දෙසැම්බර් 18 - 2020 ජනවාරි 02

ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා
(මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය සහ වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය)

2020 ජනවාරි 03 - 2020 මාර්තු 02

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ නවවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2020 - මේ දක්වා

ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා
(මහාමාර්ග අමාත්‍ය)

2020 අගෝස්තු 20 - මේ දක්වා

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-08-21

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි