ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම - පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කාර්යාලය

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත පාර්ලිමේන්තුවෙන් ලබා දෙන වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 (ඉංග්‍රීසි)
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත පාර්ලිමේන්තුවෙන් ලබා දෙන වාර්ෂික වාර්තාව - 2018 (ඉංග්‍රීසි)
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත පාර්ලිමේන්තුවෙන් ලබා දෙන වාර්ෂික වාර්තාව - 2019 (ඉංග්‍රීසි)  ගාස්තු උපලේඛනය

 

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරයන්ගේ සහ නම් කළ නිලධරයාගේ සම්බන්ධ වීමේ විස්තර එකී පනතෙහි 26(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව මෙහි දැක්වේ.

 

 

නම් කළ නිලධාරී / අභියාචනා සම්බන්ධ කටයුතු කිරීමේ නිලධාරී

 

කේ. ඒ. රෝහණධීර මහත්මිය
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නි‌යෝජ්‍ය මහ‌ ලේකම්
දුරකථනය: 0112777229
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

තොරතුරු නිලධාරී

 

ටිකිරි කේ. ජයතිලක මහතා
සහකාර මහ ‌ලේකම් (ව්‍යවස්ථාදායක සේවා)
දුරකථනය: 0112777562
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ඒකකයේ ප්‍රධානී

ජී. තච්චනරාණි මෙනෙවිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
දුරකථනය: 0112777100, 0112777303
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව

 

නම තනතුර ඊමේල්
මහින්ද ගම්මන්පිල සභාපති

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කිෂාලි පින්ටෝ ජයවර්ධන සාමාජික This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. ජී.  පුංචිහේවා සාමාජික This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විනිසුරු රෝහිණි වල්ගම සාමාජික This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්‍රන් සාමාජික This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ලිපිනය: කාමර අංක 203-204, බ්ලොක් 2, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රය, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
දුරකථනය: 0112691625
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ෆැක්ස්: 0112691625 

 

 

බාගත කිරීම්

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත
2017.02.03 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නියෝග
තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)
අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021-06-23

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි