ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

නාම ‌යෝජනා සඳහා අවශ්‍යතා

නාම ‌යෝජනා සඳහා අවශ්‍ය කරන කාරණා සම්බන්ධ‌ව විධිවිධාන සං‌ශෝධිත 1981 අංක 01 දරන පාර්ලි‌මේන්තු ඡන්ද විමසීම් පන‌තෙහි දක්වා ඇත. මෙම පන‌තෙහි 10 වන වගන්ති‌යේ දක්වා ඇති ආකාරයට පාර්ලි‌මේන්තු‌ව විසුරුවා හරිනු බවට ජනාධිපතිවරයා විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශ‌යෙහි ‌තේරීම් භාර නිලධාරියා නාම ‌යෝජනා භාර ගැනී‌මේ කාල සීමාව සහ මැතිවරණය පැවැත්‌වෙන දිනය සඳහන් විය යුතුය. පාර්ලි‌මේන්තුව විසුරුවා හැරිය බවට සිදුකළ ප්‍රකාශ‌යෙන් පසුව මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට අ‌පේක්ෂා කරන සෑම ‌දේශපාලන පක්ෂයක්ම දින හතක් ඇතුළත එසේ තරඟ කිරීම සඳහා වූ තමන්‌ගේ අභිමතය ලිඛිතව කොමසාරිස්වරයාට දැන්විය යුතු අතර (11 වන ‌කොටස පරිදි) ‌කොමසාරිස්වරයා ‌විසින් එම දේශපාලන පක්ෂයට පිළිගත් ඡන්ද ලකුණක් ලබා දිය යුතුය. අනුමත කරන ලද ඡන්ද ලකුණත් සම්බන්ධ ඕනෑම මත භේදයක් පිළිබඳ අවසන් තීරණය ඡන්ද ‌කොමසාරිස්වරයා සතුය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 99(3) වගන්ති‌යේ දක්වා ඇති පරිදි පිළිගත් ‌දේශපාලන පක්ෂයක් ‌හෝ ස්වාධීන අ‌පේක්ෂකයන් කණ්ඩායමක් එක් එක් මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහා වූ අපේක්ෂකයන්ගේ නම් ඇතුළත් කොට එක් නාම යෝජනා පත්‍රයක් භාරදිය යුතුය. නාම ‌යෝජනා පත්‍ර‌යේ සෑම ඡන්ද ‌කොට්ඨාශයකින්ම ‌තෝරාපත්කර ගත යුතු මන්ත්‍රීවරුන්‌ සංඛ්‍යාවට තව තුනක් එකතු කරන ලද විට ලැබෙන සංඛ්‍යාවට සමාන නම් ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කළ යුතුය. නාම‌ ‌යෝජනා පත්‍ර‌ය පන‌තේ පළමුවන උප‌ලේඛනයේ A ආකෘති‌යෙහි ආකාරයට සකස් විය යුතුය. සෑම අ‌පේක්ෂක‌යකුම නාම ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම පිළිබඳව තම කැමැත්ත තහවුරු කළ යුතු අතර නාම යෝජනා පත්‍රය අදාළ ‌දේශපාලන පක්ෂයේ ‌ලේකම් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් නම් කණ්ඩායම් නායකයා ‌හෝ අත්සන් කළ යුතු අතර එම අත්සන් සාම විනිසුරුවර‌යකු ‌හෝ ප්‍රසිද්ධ ‌නොතාරිස්වර‌යකු විසින් සහතික කළ යුතුය.

නාම ‌යෝජනා පත්‍රය, නාම ‌යෝජනා භාරදීමට නියමිත කාල සීමාව තුළ සාමාන්‍ය රාජකාරි ‌වේලාව තුළදී එම පිළිගත් ‌දේශපාලන පක්ෂ‌යේ ‌ලේකම්වරයා ‌හෝ ඔහු‌ගේ බලයලත් නි‌යෝජිත‌යකු විසින් ‌තේරීම් භාර නිලධාරියා වෙත ඔහු‌ගේ කාර්යාලයට ‌ගෙනවිත් භාරදිය යුතුය.

තේරීම් භාර නිලධාරියා සෑම නාම ‌යෝජනා පත්‍රයකම පිටපතක් දැන්වීම් පුවරු‌වේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට බැඳී සිටියි.

1981 අංක 01 දරන පාර්ලි‌මේන්තු ඡන්ද විමසීම් පන‌තේ 16 වැනි වගන්තියට අනුව ස්වාධීන කණ්ඩායමක ‌කණ්ඩායම් නායකයා නාම ‌යෝජනා භාර දෙන අවස්ථා‌වේ රු. 2000 ක තැන්පතුවක් තැබිය යුතු අතර එම කණ්ඩායම මැතිවරණ‌යේදී සමස්ථ ඡන්ද සංඛ්‍යා‌වෙන් 1/8 කට අඩු ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබාගත ‌හොත් එම තැන්පතුව රාජසන්තක ‌වේ.

නාම ‌යෝජනා පත්‍ර ප්‍රති‌ක්‌ෂේප වන අවස්ථා 19 වගන්ති‌යේ දක්වා ඇති පරිදි ‌වේ. ඒවා නම් නීති‌යේ සඳහන්ව ඇති ආකාරයන්ට අනුකූලව භාර දී ‌නොතිබීම, අවශ්‍ය කරන අ‌පේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව ‌නොමැති වීම, කිසියම් අ‌පේක්ෂක‌යකු ‌තම කැමැත්ත සහතික ‌කොට නොතිබීම, ‌හෝ පිළිගත් ‌දේශපාලන පක්ෂ‌යේ හෝ කණ්ඩාය‌මේ නායකයා‌ගේ අත්සන ‌නොමැති වීම හෝ නීති‌යෙන් අ‌පේක්ෂා කරන පරිදි එම අත්සන සහතික ‌කොට ‌නොතිබීම ‌වේ. නාම ‌යෝජනා පත්‍ර සඳහා වි‌රෝධතා භාර ගැනීම නාම ‌යෝජනා භාර ගන්නා අවසාන දින‌යේ මධ්‍යාහ්න 12.00 ත් ප.ව. 1.30 ත් අතර සිදු කරනු ලැ‌බේ.

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012-08-28

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි