ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මැතිවරණ පැවැත්වීම

මැතිවරණය පැවැත්වී‌මේ සම්පූර්ණ බලය පාර්ලි‌මේන්තු‌ මැතිවරණ පනත (සං‌ශෝධිත) යට‌තේ මැතිවරණ ‌කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා වෙත පැවරී ඇති අතර එම බලය දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා‌වෙහි 17 වැනි සං‌ශෝධනය ප්‍රකාරව මැතිවරණ ‌කොමිසම ‌වෙත පැවරී ඇත. XIV අ යනු‌වෙන් අංක ‌යොදා ඇති ‌මෙම සංශෝධන‌යේ නව විධිවිධාන රාශියක් හඳුන්වා දී ඇත. ‌මෙම පරිච්‌ඡේදයේ 103(1) වගන්තිය මගින් සලසා ඇති විධිවිධාන ප්‍රකාරව මැතිවරණ ‌කොමිසම, ව්‍යවස්ථාදායක සභා‌වේ නිර්‌දේශ මත ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරනු ලබන සාමාජිකයන් පස් දෙ‌නෙකු‌ගෙන් සමන්විත ‌වේ. එම සාමාජිකයන් අතුරින් එක් පුද්ගල‌යෙකු සභාපති ‌ලෙස පත්කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇති අතර එය සිදුකළ යුත්‌තේ ද ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ නිර්‌දේශය මතය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා‌වේ 17 වන සං‌‌ශෝධන‌යේ 27(2) වගන්ති‌යෙහි අඩංගු අන්තර් විධිවිධාන වලට අනුව මැතිවරණ ‌කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා මැතිවරණ ‌කොමිසමට පවරා ඇති බලතල හා කර්තව්‍යයන් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරයි.

සෑම මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයක් සම්බන්ධවම මැතිවරණ පැවැත්වීමේ කටයුතු තේරීම් භාර නිලධාරිවරයා ‌ලෙස නම් කළ පුද්ගල‌යෙක් ‌වෙත පැව‌රෙන අතර ඔහු‌ගේ මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක‌යේ එක් එක් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන භාරව කටයුතු කිරීමට ඡන්ද ස්ථානාධිපතිවරයින් ඔහු විසින් පත් කරනු ඇත (28 වගන්තිය).

ඡන්ද ගණන් කිරීම හා ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කිරීම පාර්ලි‌මේන්තු‌ මැතිවරණ පන‌තෙහි IV වන ‌කොට‌සෙහි අඩංගුව ඇත. දිස්ත්‍රික්ක‌යේ ‌තේරීම් භාර නිලධාරියා ඡන්ද ගණන් කිරීම භාරව කටයුතු කරන අතර එක් එක් ඡන්ද ගණන් කිරී‌මේ මධ්‍යස්ථානයක් භාරව සිටීම සඳහා ගණන් කිරී‌මේ නිලධාරීන් පත් කිරී‌මේ බලය ඔහු සතුය. (49 වගන්තිය) පන‌තෙහි 60 වන වගන්තිය අනුව ‌තේරීම් භාර නිලධාරියා විසින් ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ඉටු කරයි.

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012-08-28

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි