ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ කටයුතු පිළිබඳ අනුපිළිවෙළ

පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ වැඩකටයුතු පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ ස්ථාවර නි‌‌යෝග අංක 22 ප්‍රකාරව පහත සඳහන් අනුපිළිවෙළට සිදු‌ කරනු ලැබේ.

 

1.

අභිනව මන්ත‍්‍රීවරයන්ගේ නිල ප‍්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම.
කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්ව‌යෙන් මහ ලේකම්වරයා විසින් ප‍්‍රතිඥා දීම හෝ දිවුරුම් දීම කරවනු ලැබේ.

2.

ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබෙන සංදේශ
කථානායකවරයා/ නි‌යෝජ්‍ය කථානායකවරයා/ නි‌යෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා ‌හෝ මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීවරයකු හෝ ‌විසින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබෙන සංදේශ කියවනු ලැබේ.

3.

කථානායකවරයා විසින් කරනු ලබන නිවේදන 
පාර්ලි‌මේන්තුවට අදාළ සියලුම කාර්යයන් සම්බන්ධ‌ නි‌වේදන කථානායකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ඒවා නම් පනත් ‌කෙටුම්පත්, ‌ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ‌යේ තීරණ, පනත් ‌කෙටුම්පත් සහතික කිරීම්, පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්‌ගේ අභාවයන් පිළිබඳ දැනුම්දීම්, සභාපති නාමාවලියේ සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන් හා කාරක සභා පත්කිරීම් යනාදිය වේ.

4.

ලිපි‌ලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම
කථානායකවරයාට, අමාත්‍යවර‌යකුට හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරය‌කුට පමණක් ලිපි‌ලේඛනාදිය පිළිගැන්විය හැකිය.

5.

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම
පාර්ලි‌මේන්තු කාරක සභා සම්බන්ධ වාර්තා පිළිගන්වනු ලබන්නේ අදාළ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා විසිනි. අමාත්‍යංශයීය උප‌දේශක කාරක සභාවල වාර්තා අදාළ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් පිළිගන්වනු ලැ‌බේ.

6.

මහජන පෙත්සම් පිළිගැන්වීම
පරිපාලන දුෂ්කරතා සම්බන්‌ධ‌යෙන් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් මගින් පාර්ලි‌මේන්තුවට ‌ මහජන පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීමට මහජනතාවට අවකාශ ඇත.

7.

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප‍්‍රශ්න
පාර්ලි‌‌මේන්තුවේ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න ඇසීමේ අවස්ථාවේදී, පාර්ලි‌‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට, පොදු ප්‍රශ්න හෝ ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති විෂයයන් පිළිබඳව අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ‌හෝ අමාත්‍යාංශවලට පැවරී ඇති විෂයයන් හා කාර්යයන්ට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාළ ‌ අමාත්‍යාංශයීය වගකීම ඇති අමාත්‍යවර‌යන්ගෙන් වාචික ප්‍රශ්න අසනු ලැබිය හැකිය. එක් පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවර‌යකුට රැස්වීම් දිනයක උපරිමව වාචික ප්‍රශ්න 2 ක් පමණක් අසනු ලැබිය හැකි අතර ප්‍රශ්න ඇසී‌මේ කාලය ‌අඟහරුවාදා සහ බදාදා දින වලදී ප.ව. 1.00 සිට ‌ප.ව. 2.00 දක්වාත් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දින වලදී පෙ.ව. 10.30 සිට ‌පෙ.ව.11.30 දක්වාත් ‌වේ.

8.

නොපැමිණීමේ අවසරය පිළිබඳ ‌යෝජනා
අඛණ්ඩව මාස තුනක් නිවාඩු ලබා ගැනීමට අ‌පේක්ෂා කරන ඕනෑම පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවර‌යකු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා‌වේ 66(ඊ) ව්‍යවස්ථාව යට‌තේ ඒ සඳහා සභා‌වේ අනුමතිය ලබාගත යුතුය. අදාළ මන්ත්‍රීවරයා‌ගේ ඉල්ලීම අනුව, ඕනෑම අමාත්‍යවර‌යකුට හෝ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවර‌යකුට නිවාඩු ලබාගැනීම සම්බන්ධ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

9.

අමාත්‍යාංශ නිවේදන
අමාත්‍යවරයන්ගේ ප්‍රකාශ, පොදු වැදගත්කමකින් යුත් කරුණු, රජයේ ප්‍රතිපත්ති, විදේශ සංචාරවලින් ලැබුණු ප්‍රතිඵල, රජය හා විදේශ ආණ්ඩු හෝ නියෝජිතායතන සමඟ ඇති කරගනු ලබන ගිවිසුම් මෙයට ඇතුළත් වේ. එවැනි නිවේදන පිළිබඳව කථානායකවරයාට පූර්ව දැනුම්දීමක් කළ යුතුය. සභාව හමුවේ කරනු ලබන වැරදි හෝ සාවද්‍ය ප්‍රකාශ නිවැරදි කිරීම සඳහා ද අමාත්‍යවරයකුට එවැනි නිවේදන ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එහිදී ප්‍රශ්න ඇසීමට අවස්ථාවක් නොලැබුණ ද, පසු දිනකදී ඒ පිළිබඳ විවාද කිරීමේ අවස්ථාව ලබාගත හැකිය.

10.

පෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීම්
කවර හෝ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවර‌යකුට විරුද්ධව ‌විවේචනයක් එල්ල වුවහොත් හෝ ‌පෞද්ගලික ස්වභාවයක කරුණු කියවුණහොත් හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු වූ සිද්ධියක් සම්බන්ධව වැරදි වාර්තාවක් පුවත්පත්වල පළවූ විටක හෝ පෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකිරීමට අදාළ මන්ත්‍රීවරයාට හැකිය. මන්ත්‍රීවරයන් මෙවැනි පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමට පෙර කථානායකවරයාගේ අවසරය ලබාගත යුතුය.

11.

වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න
පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නි‌යෝග අංක 22 යට‌තේ කථානායකවරයා ‌වෙත කරනු ලබන විධිමත් දැනුම්දීමකින් අනතුරුව, වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට හැකිය. ‌කෙ‌සේ ‌වුව ද, පාර්ලි‌මේන්තු වරප්‍රසාදවලට ඍජුවම සම්බන්ධ‌ වන හදිසි යෝජනා සහ අ‌නෙකුත් සියලු යෝජනා, දිනට නියමිත කටයුතු අභිභවා මුඛ්‍යස්ථානය ගත යුතුය.

12.

ප්‍රධාන වැඩකටයුතු ආරම්භ‌යේදී දැනුම්දීමක් අවශ්‍ය ‌නොවන ‌යෝජනා
පාර්ලි‌මේන්තුව රැස්වන පැය ගණන ‌වෙනස්කිරීම සඳහා ස්ථාවර නි‌යෝග අත්හිටුවීම හා ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ යෝජනා සඳහා පූර්ව දැනුම්දීමක් අවශ්‍ය ‌නොවන අතර එවැනි ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කිරී‌ම පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ සභානායකවරයා, ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ‌හෝ අමාත්‍ය  මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරයෙක් විසින් සිදු කළ හැකිය.

13.

ප්‍රධාන වැඩකටයුතු ආරම්භ‌යේදී දැනුම්දීමක් අවශ්‍ය ‌වන ‌යෝජනා
සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වැඩකටයුතු ආරම්භ‌යේදී ඉදිරිපත් කරන පනත් ‌කෙටුම්පත් සඳහා දැනුම්දී‌මක් අවශ්‍යවේ. ‌පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ ‌පනත් කෙටුම්පත්වලට ‌පෙර ආණ්ඩුවේ ‌පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු ‌කරයි.

14.

ශෝක ‌ප්‍රකාශ යෝජනා
පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගේ අභාවයන් සම්බන්ධව ‌ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා දිනයක් ‌වෙන් කිරීම පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ සම්ප්‍රදායයි. ‌ශෝක ‌ප්‍රකාශ යෝජනා සඳහා නිශ්චිත කාල සීමාවක් ‌නොමැත.

15.

ප්‍රධාන වැඩකටයුතු
ප්‍රධාන වැඩකටයුතු යනු දැනුම් දීමක් සිදු කර ඇති සියලු වැඩකටයුතු හා යම් දිනයක් සඳහා න්‍යාය පත්‍රයේ අඩංගු කර ඇති සියලු කරුණුය. එයට පනත් ‌කෙටුම්පත්, ‌යෝජනා, ‌රෙගුලාසි, පරිපූරක ඇස්ත‌මේන්තු හා ‌පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්‌ගේ පනත් ‌කෙටුම්පත් ආදිය ඇතුළත් ‌වේ.

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-04-23

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි