ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මැතිවරණ දිනයන්

1. මහ මැතිවරණය - පළමුවැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1931.06.13 - 1931.06.20
(දින 7යි)
2. මහ මැතිවරණය - ‌දෙවැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1936.02.22 - 1936.03.07
(දින 11යි)
3. මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
(1 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1947.08.23 - 1947.09.20
(දින 19යි)
4. මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
(2 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1952.05.24 - 1952.05.30
(දින 4යි)
5. මහ මැතිවරණය - - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
(3 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1956.04.05 - 1956.04.10
(දින 3යි)
6. මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
(4 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1960.03.19
7. මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
(5 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1960.07.20
8. මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
(6 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1965.03.22
9. මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
(7 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1970.05.27
10. මහ මැතිවරණය - ‌දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව
(8 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
1977.07.21
11. ජනාධිපතිවරණය (පළමුවැනි) 1982.10.20
12. ජනමත විචාරණය 1982.12.22
13.

පළාත් සභා මැතිවරණය

 
    වයඹ පළාත 1988.04.28
    උතුරු මැද පළාත 1988.04.28
    ඌව පළාත 1988.04.28
    සබරගමුව පළාත 1988.04.28
    බස්නාහිර පළාත 1988.06.02
    මධ්‍යම පළාත 1988.06.02
    දකුණු පළාත 1988.06.09
    උතුරු නැ‌ගෙනහිර පළාත 1988.11.19
14. ජනාධිපතිවරණය (දෙවැනි) 1988.12.19
15.

මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනර‌ජ‌යේ ‌2 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(9 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)

1989.02.15
16. පළාත් පාලන මැතිවරණය 1991.05.11
17. පළාත් සභා මැතිවරණය 1993.05.17
    දකුණු පළාත 1994.03.24
18. පළාත් පාලන මැතිවරණය - නැ‌ගෙනහිර පළාත 1994.03.01
19.

මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 3 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(10 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)

1994.08.16
20. ජනාධිපතිවරණය (තූන්වැනි) 1994.11.09
21. පළාත් පාලන මැතිවරණය 1997.03.21
22. පළාත් සභා මැතිවරණය  
    වයඹ පළාත 1999.01.25
    බස්නාහිර පළාත 1999.04.06
    මධ්‍යම පළාත 1999.04.06
    උතුරු මැද පළාත 1999.04.06
    ඌව පළාත 1999.04.06
    සබරගමුව පළාත 1999.04.06
    දකුණු පළාත 1999.06.10
23. ජනාධිපතිවරණය (හතරවැනි) 1999.12.21
24.

මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 4 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(11 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)

2000.10.10
25.

මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 5 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(12 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)

2001.12.05
26. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2002.03.20 සහ 2002.05.20
   අකුරැස්ස ප්‍රා‌දේශීය සභාව 2003.03.08
27.

මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 6 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(13 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)

2004.04.02
28. පළාත් සභා මැතිවරණය  
    වයඹ පළාත 2004.04.25
    ඉතිරි පළාත් හය 2004.07.10
29. ජනාධිපතිවරණය (පස්වැනි) 2005.11.17
30. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2006.03.30 සහ 2006.05.20
   මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 2008.03.10
31. පළාත් සභා මැතිවරණය  
    නැ‌ගෙනහිර පළාත 2008.05.10
    උතුරු මැද පළාත 2008.08.23
    සබරගමුව පළාත 2008.08.23
    මධ්‍යම පළාත 2009.02.14
    වයඹ පළාත 2009.02.14
    බස්නාහිර පළාත 2009.04.25
    ඌව පළාත 2009.08.08
32. පළාත් පාලන මැතිවරණය  
    යාපනය මහනගර සභාව 2009.08.08
    වවුනියාව නගර සභාව 2009.08.08
33. පළාත් සභා මැතිවරණය  
   දකුණු පළාත 2009.10.10
34. ජනාධිපතිවරණය (හයවැනි) 2010.01.26
35.

මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 7 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(14 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)

2010.04.08 සහ 2010.04.20
36. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2011.03.17, 2011.07.23, 2011.10.08
37. පළාත් සභා මැතිවරණය  
    නැ‌ගෙනහිර පළාත 2012.09.08
    උතුරු මැද පළාත 2012.09.08
    සබරගමුව පළාත 2012.09.08
   මධ්‍යම පළාත 2013.09.21
   උතුරු පළාත 2013.09.21
   වයඹ පළාත 2013.09.21
   බස්නාහිර පළාත 2014.03.29
   දකුණු පළාත 2014.03.29
   ඌව පළාත 2014.09.20
38. ජනාධිපතිවරණය (හත්වැනි) 2015.01.08
39. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 8 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(15 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
2015.08.17
40. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2018.02.10
    ඇල්පිටිය ප්‍රා‌දේශීය සභාව 2019.10.11
41. ජනාධිපතිවරණය (අටවැනි) 2019.11.16
42. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 9 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව
(16 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)
2020.08.05

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-08-07

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි