இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற நடப்பு

2018-11-16 ஆம் திகதியில் சபை நடவடிக்கைமுறை

சிங்கள/ஆங்கில உரைபெயர்ப்புக்கு உரிய இணையத்தளத்திற்கு செல்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom