ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතිය) 2021-07-16
අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ඇතුළු...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය) 2021-07-02
රු. බිලියන 200 ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවට පාර්ලිමේන්තුවේ...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජුනි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතිය) 2021-06-21
කොවිඩ් 19 (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතිය) 2021-05-12
පසුගිය මැයි 04 සහ 05 දින පැවති පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය) 2015-05-25
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන්...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය) 2015-03-24
  මාර්තු 17අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය ( විශේෂ විධිවිධාන)...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය) 2015-02-25
  පෙබරවාරි 18ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංශෝධන) පනත විවාදයට...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10) 2015-02-13
  ජනවාරි 292015 විසර්ජන පනතට සංශෝධනයක් ජනවාරි 29 වන දින...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතිය) 2015-01-23
  ජනවාරි 20නව රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු ප්‍රථම වරට...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතිය) 2014-10-14
  ඔක්තෝබර් 09මහ නගර සභා (සංශෝධන)  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය) 2014-09-29
  2014 සැප්තැම්බර් 23ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත්...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය) 2014-08-25
  2014 අගෝස්තු 191977 අංක 21 දරන බෙදුම් නඩු පනත යටතේ අධිකරණ...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (අගෝස්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතිය) 2014-08-13
  අගෝස්තු 05වසර මැද රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ...  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය) 2014-07-31
   ජූලි 22  තව දුරටත්
මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතිය) 2014-07-15
2014 ජූලි 08 දින මෝටර් රථ පනත යටතේ නියෝග පාර්ලිමේන්තුව...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි