ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා

2015 දෙසැම්බර් 19 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේදී පහත කාරණා සඳහා යෝජනාවක් සම්මත කරන ලදී:

i. ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම පිණිස (2015 දෙසැම්බර් 19 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් සංශෝධිතාකාරයෙන් අනුමත කරනු ලැබූ යෝජනාව පී.ඩී.එෆ්. ස්වරූපයෙන් මෙහි අමුණා තිබේ.) 
[ යෝජනා සම්මතය බාගත කර ගන්න ]

 

 (2015 දෙසැම්බර් 19 වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාවේ 3206 තීරුව බලන්න)

 

2015 දෙසැම්බර් 19 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේදී තවත් යෝජනාවක් සම්මත කරන ලදී:

ii. ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ක්‍රියාත්මක වීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 104 සිට 120 දක්වා (ඒ දෙකද ඇතුළුව) ක්‍රියාත්මක වීම අත්හිටුවීම පිණිස සම්මත කරන ලද මෙම යෝජනා සම්මතය පහත දක්වා ඇත:
(ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා)

Sir, I move,

"That this Parliament resolves that during the operation of the Sectoral Oversight Committees, Standing Order Nos. 104 to 120 of the Parliament (both inclusive) shall be suspended."

ප්‍රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

(2015 දෙසැම්බර් 19 වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාවේ 3013 තීරුව බලන්න)

 

2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින අනුමත කරන ලද නව ස්ථාවර නියෝගයන්හි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ඇතුළත් කරන ලදී.

 

 2017.01.24 දින පිළිගන්වන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවන් හි අධීක්ෂණ සැලැස්ම (8 වැනි පාර්ලිමේන්තුව)

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි