ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

හැන්සාඩ් වාර්තා 
2021 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 අගෝස්තු මස 17 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 අගෝස්තු මස 06 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 අගෝස්තු මස 05 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 අගෝස්තු මස 04 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 අගෝස්තු මස 03 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජූලි මස 20 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජූලි මස 19 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජූලි මස 09 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජූලි මස 08 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජූලි මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජූලි මස 06 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජුනි මස 23 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජුනි මස 22 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 ජුනි මස 08 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 මැයි මස 20 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 මැයි මස 19 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2021 මැයි මස 18 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි