இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்) 2015-05-25
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல்...  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்) 2015-03-24
  17 மார்ச் 2015குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறை சட்டக்கேவை...  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்) 2015-02-25
  18 பெப்ரவரி 2015கடற்றொழில் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின...  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 - பெப் 10) 2015-02-13
  29 சனவரி 20152015 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட...  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி மாத முதலாம் அமர்வு வாரம்) 2015-01-23
  20 சனவரி 2015புதிய அரசாங்கம்...  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஒக்டோபர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரம்) 2014-10-14
  2014 ஒக்டோபர் 09 மாநகர சபைகள் (திருத்தச்) சட்டமூலம்  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்) 2014-09-29
  2014 செப்டெம்பர் 23நிர்மாணத்தொழில் அபிவிருத்திச்...  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்) 2014-08-25
  2014 ஆகஸ்ட் 191977 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு வாரம்) 2014-08-13
  ஆகஸ்ட் 5 ஆம் திகதிஆண்டின் நடுப்பகுதிக்கான நிதி நிலை...  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜுலை மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்) 2014-07-31
  ஜூலை 22ஆம் திகதி  மேலும் வாசிக்க
இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜுலை மாத முதலாம் அமர்வு வாரம்) 2014-07-15
  2014 ஜூலை 08ஆம் திகதி  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom