இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அரசியற் கட்சிகள்

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஏழாவது பாராளுமன்றம்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஆறாவது பாராளுமன்றம்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஐந்தாவது பாராளுமன்றம்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் நான்காவது பாராளுமன்றம்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் மூன்றாவது பாராளுமன்றம்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் இரண்டாவது பாராளுமன்றம்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் முதலாவது பாராளுமன்றம்
இரண்டாவது தேசிய அரசுப் பேரவை
முதலாவது தேசிய அரசுப் பேரவை
ஏழாவது பாராளுமன்றம் – சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
ஆறாவது பாராளுமன்றம் – சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
ஐந்தாவது பாராளுமன்றம் – சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
நான்காவது பாராளுமன்றம் – சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
மூன்றாவது பாராளுமன்றம் – சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
இரண்டாவது பாராளுமன்றம் – சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
முதலாவது பாராளுமன்றம் – சனப் பிரதிநிதிகள் சபை
இரண்டாவது அரசுப் பேரவை
முதலாவது அரசுப் பேரவை

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom