இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

எதிர்க் கட்சித் தலைவர்கள்

முதலாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை 14 ஒக்டோபர் 1947 - 08 ஏப்ரல் 1952
கௌரவ கலாநிதி என். எம். பெரேரா
(ருவான்வெல்ல)
 

 

இரண்டாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை 09 ஜூன் 1952 - 18 பெப்ரவரி 1956
கௌரவ எஸ். டபிள்யூ. ஆர். டி. பண்டாரநாயக்க (அத்தனகல)  

 

மூன்றாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை 19 ஏப்ரல் 1956 - 05 டிசெம்பர் 1959
கௌரவ கலாநிதி என். எம். பெரேரா
(ருவான்வெல்ல)
 

 

நான்காவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை 30 மார்ச் 1960 - 23 ஏப்ரல் 1960
கௌரவ சி. பி. டி சில்வா
(மின்னேரியா)
 

 

ஐந்தாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை 05 ஓகஸ்ட் 1960 - 17 டிசம்பர் 1964
கௌரவ டட்லி சேனாநாயக்க
(டெடிகம)
 

 

ஆறாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை 05 ஏப்ரல் 1965 - 25 மார்ச் 1970
கௌரவ (திருமதி) சிறிமா பண்டாரநாயக்க
(அத்தனகல)
 

 

ஏழாவது பாராளுமன்றம் - சனப் பிரதிநிதிகள் சபை, மற்றும் முதலாவது தேசிய அரசுப் பேரவை 07 ஓகஸ்ட் 1970 - 18 மே 1977
கௌரவ ஜே. ஆர். ஜயவர்தன
(கொழும்பு தெற்கு - முதலாம்)
 

 

இரண்டாவது தேசிய அரசுப் பேரவை மற்றும் முதல் பாராளுமன்றம் 04 ஓகஸ்ட் 1977 - 20 டிசம்பர் 1988
கௌரவ ஏ. அமிர்தலிங்கம்
(காங்கேசன்துறை)
04 ஓகஸ்ட் 1977 - 24 ஒக்டோபர் 1983
(இலங்கை சனாநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் உறுப்புரை 66 (ஊ) இன் பிரகாரம், பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியின்றி தொடர்ச்சியாக மூன்று மாதங்களுக்கு பாராளுமன்ற அமர்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமையினால், திரு. அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் 83.10.24 ஆம் திகதி தனது ஆசனத்தைத் துறந்தார். இவர் எப்போது தனது ஆசனத்தை துறந்தாரோ அப்போதிலிருந்து தனது எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவியையும் இழக்கிறார்)
 
கௌரவ அநுர பண்டாரநாயக்க
(நுவரெலியா - மஸ்கெலியா, இரண்டாம்)
08 நொவெம்பர் 1983 - 20 டிசெம்பர் 1988

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் இரண்டாவது பாராளுமன்றம் 09 மார்ச் 1989 - 24 ஜூன் 1994
கௌரவ (திருமதி) சிறிமாவோ ஆர். டி. பண்டாரநாயக்க
(கம்பஹா மாவட்டம்)
09 மார்ச் 1989 - 24 ஜூன் 1994

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் மூன்றாவது பாராளுமன்றம் 25 ஆகஸ்ட் 1994 - 18 ஆகஸ்ட் 2000
கௌரவ காமினி திசாநாயக்க
(மஹநுவர)
25 ஆகஸ்ட் 1994 - 24 ஒக்டோபர் 1994
கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க
(கொழும்பு)
28 ஒக்டோபர் 1994 - 18 ஆகஸ்ட் 2000
14 செப்டெம்பர் 2000 - 10 ஒக்டோபர் 2000

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் நான்காவது பாராளுமன்றம் 18 ஒக்டோபர் 2000 - 10 ஒக்டோபர் 2001
கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க
(கொழும்பு)
18 ஒக்டோபர் 2000 - 10 ஒக்டோபர் 2001

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஐந்தாவது பாராளுமன்றம் 19 டிசம்பர் 2001 - 07 பெப்ரவரி 2004
கௌரவ ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க
(களுத்துறை)
18 டிசம்பர் 2001 - 31 ஜனவரி 2002
கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்‍ஷ
(அம்பாந்தோட்டை)
06 பெப்ரவரி 2002 - 07 பெப்ரவரி 2004

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஆறாவது பாராளுமன்றம் 22 ஏப்ரல் 2004 - 09 பெப்ரவரி 2010
கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க
(கொழும்பு)
22 ஏப்ரல் 2004 - 09 பெப்ரவரி 2010
09 மார்ச் 2010 - 20 ஏப்ரில் 2010

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஏழாவது பாராளுமன்றம் 22 ஏப்ரில் 2010 - 26 ஜூன் 2015
கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க
(கொழும்பு)
22 ஏப்ரில் 2010 - 09 ஜனவரி 2015
கௌரவ நிமல் சிறிபாலடி சில்வா
(பதுளை)
20 ஜனவரி 2015 -

 

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம் 01 செப்டெம்பர் 2015 - இன்று வரை
கௌரவ இராஜவரோதியம் சம்பந்தன்
(திருகோணமலை)
03 செப்டெம்பர் 2015 - இன்று வரை

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2015-09-08 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom