இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களும் நேரங்களும்

பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்கள்

 

பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளை இல. 8(1) இல் கூறப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக, பாராளுமன்றம் வேறுவிதமாகத் தீர்மானித்தாலன்றி, ஒரு மாதத்தின் முதலாவது ஞாயிற்றுக் கிழமையை அடுத்துவரும் வாரத்திலும் ஒன்றுவிட்ட அடுத்த வாரத்திலுமாக இரு வாரங்களிலும் பாராளுமன்றம் அமர்தல் வேண்டும். அத்தகைய முதலாவது மூன்றாவது வாரங்களில் செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் பாராளுமன்றம் அமர்தல் வேண்டும்.

 

ஆயினும், பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளை இலக்கம் 75 இன் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக, ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தை பரிசீலிக்க பாராளுமன்றம் இருபத்தாறு நாட்கள் கூட வேண்டும். எனினும், பாராளுமன்றத்தினால் நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணையின் அங்கீகாரத்திற்கு அமைய இவ்வொதுக்கப்பட்ட நாட்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படலாம்.

 

பாராளுமன்ற அமர்வு நேரங்கள்

 

பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணைக்கு அமைவாக, 2016 மார்ச் 08ஆம் திகதியிலிருந்து பாராளுமன்ற அமர்வு நேரங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் புதன்கிழமைகளில் பி.ப. 1.00 முதல் பி.ப. 7.30 வரையும் வியாழக்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மு.ப. 10.30 முதல் 12.30 வரையும் பி.ப. 1.30 முதல் பி.ப. 7.30 வரையுமாகும்.

மேற்சொன்ன வண்ணம் பாராளுமன்றம் பின்வருமாறு கூடுகின்றது:-


(செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமைகளில்)

பி.ப. 1.00 முதல் பி.ப. 2.00 வாய் மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 6.30 சபையின் பிரதான அலுவல்கள்
பி.ப. 6.30 முதல் பி.ப. 7.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை

 

(வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில்)

மு.ப. 10.30 முதல் மு.ப. 11.30 வாய் மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 முதல் பி.ப. 12.30 சபையின் பிரதான அலுவல்கள்
பி.ப. 1.30 முதல் பி.ப. 6.30 சபையின் பிரதான அலுவல்கள்
பி.ப. 6.30 முதல் பி.ப. 7.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை
(மதியபோசண இடைவேளை பி.ப. 12.30 முதல் பி.ப. 01.30)

 

 

ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் முதல் அமர்வு வாரத்தில் புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில், பிரதம அமைச்சரிடம் கேட்கப்படும் வினாக்கள் மற்றும் ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான வினாக்கள் பின்வருமாறு கால ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன:-

 

புதன்கிழமை 

பி.ப. 1.00 முதல் பி.ப. 1.30 பிரதம அமைச்சரிடம் கேட்கப்படும் வினாக்கள் (4 வினாக்கள்)
(பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இன்றைய தினத்திற்கு 8 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன)

 

வியாழக்கிழமை 

பி.ப. 6.30 முதல் பி.ப. 7.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான வினாக்கள் (4 வினாக்கள்)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2018-04-23 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom