இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அரச தலைவர்கள்

மன்னர்கள்
VI ஆம் ஜோர்ஜ் மன்னர் 04 பெப்ரவரி 1948 - 06 பெப்ரவரி 1952
மகா தேசாதிபதி:  
சேர் ஹென்றி மொன்ங் மேசன் மூர் 1944 - 1949
அதி கௌரவ சோல்பரி இளங்கோமகன் 1949 - 1952
   
II ஆம் எலிசபெத் மகாராணி 1952 - 1972
மகா தேசாதிபதி:  
அதி கௌரவ சோல்பரி பிரபு 1952 - 1954
சேர் ஒலிவர் ஏனஸ்ட் குணதிலக 1954 - 1962
கௌரவ வில்லியம் கொபல்லாவ 1962 - 1972

 

ஜனாதிபதி
மேதகு வில்லியம் கொபல்லாவ 1972 - 1978

 

நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதி
மேதகு ஜே. ஆர். ஜயவர்தன 04 பெப்ரவரி 1978 - 02 ஜனவரி 1989
((நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய சனாதிபதிப் பதவியானது 1972 ஆம் ஆண்டின் இலங்கை (சிலோன்) அரசியலமைப்பிற்கான இரண்டாவது திருத்தத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது).
(இது 78.02.03 ஆம் திகதிய 302/14 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி மூலம் 78.02.04 ல் அமுலுக்கு வந்தது)
 
மேதகு ரணசிங்க பிரேமதாச 02 ஜனவரி 1989* - 01 மே 1993
*(88.12.21ன் 537/3 இலக்க வர்த்தமானி)
 
மேதகு டி. பி. விஜயதுங்க 07 மே 1993 - 12 நவம்பர் 1994
(பிரதம அமைச்சர் பதவியை வகித்த மேதகு டி. பி. விஜயதுங்க அவர்கள் ஜனாதிபதி பிரேமதாச அகால மரணமானதைத் தொடர்ந்து பதில் சனாதிபதியாக 93.05.01ல் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டார். பின் 40 வது உறுப்புரையின் கீழ் (93.05.08ம் திகதிய 765/17 இலக்க வர்த்தமானி) பாராளுமன்றத்தால் சனாதிபதிப் பதவிக்கு அவர் 1993.05.07 இல் தெரிவு செய்யப்படும் வரை இப் பதவியை வகித்தார்).
(93.05.08ம் திகதிய 765/17 இலக்க வர்த்தமானி)
   
மேதகு சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க 12 நவம்பர் 1994 - 19 நவம்பர் 2005
 
மேதகு மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ 19 நவம்பர் 2005* - 09 ஜனவரி 2015
* (2005.11.19ம் திகதிய 1419/12 இலக்க வர்த்தமானி)
   
மேதகு மைத்திரீபால சிறிசேன 09 ஜனவரி 2015* - இன்றுவரை
* (2015.01.10ம் திகதிய 1896/29 இலக்க வர்த்தமானி)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2015-01-13 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom