இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-08-29

2018, ஆகஸ்ட் 23 மற்றும் 24 ஆம் திகதிகளில் கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

 

2018 செப்டெம்பர் 04 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் (கட்டுப்பாட்டுச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(ii) இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை
(iii) காணாமற்போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகத்தின் அங்கத்தவர்களுக்கு ஊதியமொன்றைச் செலுத்தல்

(இவ்விடயங்கள் 2018.08.24 ஆம் திகதிய 2ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 1 முதல் 3ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)
 

2018 செப்டெம்பர் 05 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 01.30 பிரதம அமைச்சரின் வினா நேரம் (4 வினாக்கள்)
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள் (8 வினாக்கள்)
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30

அஞ்சல் அலுவலகக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்விடயம் 2018.08.24 ஆம் திகதிய 2ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 5ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)

பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)
 

2018 செப்டெம்பர் 06 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 (i) பொருளாதாரச் சேவை விதிப்பனவு (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) சேர் பெறுமதி வரிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதி
(இவ்விடயங்கள் 2018.08.24 ஆம் திகதிய 2ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 6 மற்றும் 7ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

2018 செப்டெம்பர் 07 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 05.30 (i) மருத்துவம் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசபைச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்விடயங்கள் 2018.08.24 ஆம் திகதிய 2ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 8 மற்றும் 9ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 05.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு விவாதம் (மவிமு)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom