இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-08-09

2018, ஆகஸ்ட் 08ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது கலந்துரையாடலின் பின்னர், 2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை பாராளுமன்ற அமர்வை பின்வருமாறு திருத்தியமைக்க உடன்பட்டது.

2018 ஆகஸ்ட் 09 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - மதியம் 12.00 குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - விவாதம் ஒத்திவைக்கப்பட்ட விடயம் (2018, ஆகஸ்ட் 07) - தொடரப்படவுள்ளது
(இவ்விடயம் 2018.08.08 ஆம் திகதிய 26ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 5ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
மதியம் 12.00 - பி.ப. 05.30 (i) அரசியலமைப்பின் கீழ் பிரேரணை
(ii) சோ்பெறுமதி வரி (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.08.08 ஆம் திகதிய 26ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 6 மற்றும் 7ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 05.30 - பி.ப. 07.30 ஊடகம் தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐமசுகூ)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom