இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-07-10

2018, ஜூலை 05 திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஜூலை மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2018 ஜூலை 17 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 “இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசு மற்றும் சிங்கப்பூர் குடியரசு இற்கிடையிலான சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம்” தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐமசுகூ)
 

2018 ஜூலை 18 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) நாட்டைக் கட்டியெழுப்புதல் வரி (திருத்தச்) சட்டமூலம் — இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) காணி (பராதீனப்படுத்தல் மீதான மட்டுப்பாடுகள்) (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இவ்விடயம் 2018.07.05 ஆம் திகதிய 19ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் முறையே 16 மற்றும் 15ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (மவிமு)
 

2018 ஜூலை 19 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 12.00 கொழும்பு பங்குத் தொகுதிப் பரிவர்த்தனையை பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்டமூலம் - குழு ஆய்நிலை
(இவ்விடயம் 2018.07.05 ஆம் திகதிய 19ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 6ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 “2015 ஜனாதிபதித் தேர்தலிற்காக சீன கம்பனியொன்று நிதியளித்தமை தொடர்பாக ‘நிவ்யோர்க் டைம்ஸ்’ பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்ட செய்தி அறிக்கை” தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐதேக)
 

2018 ஜூலை 20 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 (i) குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவை (விசேட ஏற்பாடுகள்) (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இவ்விடயம் 2018.07.05 ஆம் திகதிய 19ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 7 மற்றும் 8ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom