இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-06-11

2018, ஜூன் 7 திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2018 ஜூன் 19 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 “அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கைகள்” பற்றிய ஒத்திவைப்பு விவாதம் (மவிமு)
 

2018 ஜூன் 20 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இச்சட்டமூலம் 2018.06.08 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது)
(ii) மதுவரிக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் இரு அறிவித்தல்கள்
(2018.04.09 மற்றும் 2018.04.06 ஆம் திகதிய முறையே 2066/2 மற்றும் 2065/57 ஆம் இலக்க வர்த்தமானிகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள 08 மற்றும் 09/2018 ஆம் அறிவித்தல்கள் 2018.06.05 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதோடு, இப்பிரேரணைகள் 2018.05.25 அன்று வெளியிடப்பட்ட 1(3)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)
(iii) இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் (கட்டுப்பட்டுச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(இவ்விடயம் 2018.06.07 ஆம் திகதிய 11ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 7ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)

* “ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (விசேட ஏற்பாடுகள்)” எனும் சட்டமூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சவால் விடப்படின் இல. (ii) மற்றும் (iii) இத்தினத்தில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதுடன், இச்சட்டமூலம் நீதிமன்றத்தினால் சவாலுக்கு உட்படாவிட்டால் இது விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அடுத்த விடயங்கள் இரண்டும் 2018.06.21 அன்று விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு தீர்மானித்தது.

 

2018 ஜூன் 21 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 1990 சுவசெரிய மன்றம் சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2018.06.07 ஆம் திகதிய 11ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 18ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)
 

2018 ஜூன் 22 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.00 - மு.ப. 11.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.00 - பி.ப. 06.30 அனுதாபப் பிரேரணைகள் -
(i) கௌரவ ஏ.ஆர்.எம். அப்துல் காதர், முன்னாள் பா.உ.,
(ii) கௌரவ (திருமதி) ரேணுகா ஹேரத், முன்னாள் பா.உ.,
(iii) கௌரவ மல்லிகா ரத்வத்தே, முன்னாள் பா.உ.
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom