இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

மே மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-05-09

2018, மே 03 ஆந் திகதி கூடிய அரசியற் கட்சிகளின் தலைவர்கள் 2018 மே மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டனர்.

2018 மே 09 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 06.30 (i) நீதித்துறை (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) காலவிதிப்பு (விசேட ஏற்பாடுகள்)(திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(iii) தண்டனைச் சட்டக்கோவை (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(iv) குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவை (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்தொடரின் போது பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இல. (i) முதல் (iv) வரையான மேற்சொல்லப்பட்ட சட்டமூலங்கள் அரசியலமைப்பின் 70ஆம் உறுப்புரையின் (4) ஆம் பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் இரண்டாவது கூட்டத்தொடரின் போது முன்னெடுத்துச் செல்லப்படவுள்ளது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (மவிமு)
 

2018 மே 10 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - பி.ப. 06.30 2018.05.08 அன்று மேதகு சனாதிபதியின் பாராளுமன்ற உரை தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம்
 

2018 மே 11 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - பி.ப. 06.30 தேசிய கணக்காய்வு சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்தொடரின் போது பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இல. (i) முதல் (iv) வரையான மேற்சொல்லப்பட்ட சட்டமூலம் அரசியலமைப்பின் 70ஆம் உறுப்புரையின் (4) ஆம் பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் இரண்டாவது கூட்டத்தொடரின் போது முன்னெடுத்துச் செல்லப்படவுள்ளது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom