இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2017-10-12

2017, ஒக்டோபர் 09 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2017 ஒக்டோபர் 17 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 இலத்திரனியல் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(2017.10.09 ஆம் திகதிய 203ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 5ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)
 

2017 ஒக்டோபர் 18 புதன்கிழமை

பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை (பொது விடுமுறை தினம் - தீபாவளி பண்டிகை)
 

2017 ஒக்டோபர் 19 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 "ஏற்கனவே நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளவைகள்" தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (மவிமு)
 

2017 ஒக்டோபர் 20 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குவிதிகள்
(2017.09.08 ஆம் திகதிய 2035/51ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியானது, 2017.09.22 ஆம் திகதிய 2037/23ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியால் திருத்தப்பட்டு 2017.10.09 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இது பற்றிய பிரேரணை 2017.10.09 அன்று வெளியிடப்பட்ட 7(5)ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom