இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒக்டோபர் 09 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு

திகதி : 2017-10-06

2017, செப்டெம்பர் 21ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது 2017 ஒக்டோபர் 09ஆந் திகதியன்று பின்வரும் விடயத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்கு இணங்கியது :

 

2017 ஒக்டோபர் 09 திங்கட்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
  * ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தை சமர்ப்பித்தல்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 சட்டமூலங்களின் இரண்டாம் மதிப்பீடு -

(i) "மாநகர சபைகள் (திருத்தம்)"
(ii) "நகர சபைகள் (திருத்தம்)"
(iii) "பிரதேச சபைகள் (திருத்தம்)"

(மேற்சொன்ன மூன்று சட்டமூலங்களும் 2017.09.26 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன)


(iv) காப்புறுதித் தொழிலை ஒழுங்குபடுத்தல் (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இவ்விடயம் 2017.09.21 ஆம் திகதிய 199ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 13 ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐமசுகூ)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom