இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2017-07-31

2017, ஜூலை 25ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2017 ஆகஸ்ட் 08 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) சுகததாச தேசிய விளையாட்டுகள் கட்டிடத்தொகுதி அதிகாரசபை (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(ii) இலங்கை ஜோ்மன் தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நிறுவக சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு

(இவ்விடயங்கள் 2017.07.25 ஆம் திகதிய 181ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 12 மற்றும் 15ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (மவிமு)
 

2017 ஆகஸ்ட் 09 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 01.30 பிரதம அமைச்சரின் வினா நேரம் (4 வினாக்கள்)
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள் (8 வினாக்கள்)
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 05.00 இலங்கை நிலைபெறுதகு அபிவிருத்திச் சட்டமூலம் - விவாதம் ஒத்திவைக்கப்பட்ட விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) - தொடரப்படவுள்ளது
பி.ப. 05.00 - பி.ப. 06.30 இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுத் தலைவரின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளில் திருத்தம் மேற்கொள்ளலுக்கான பிரேரணை
(இவ்விடயங்கள் 2017.07.25 ஆம் திகதிய 181ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 11 மற்றும் 16ஆம் இலக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)
 

2017 ஆகஸ்ட் 10 வியாழக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 2016ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கை தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐமசுகூ)
 

2017 ஆகஸ்ட் 11 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 ஏழு தனியார் உறுப்பினர் பிரேரணைகள்
(i) கெளரவ புத்திக பதிரண அவர்களின் பிரேரணை
(பா. 9/'15)
(ii) கெளரவ ஹேஷான் விதானகே அவர்களின் பிரேரணை (பா. 151/'15)
(iii) கெளரவ லக்கி ஜயவர்தன அவர்களின் பிரேரணை (பா. 156/'15)
(iv) கெளரவ எஸ்.எம். மரிக்கார் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 168/'16)
(v) கெளரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களின் பிரேரணை (பா. 163/'15)
(vi) கெளரவ அப்துல்லா மஹரூப் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 182/'16)
(vii) கெளரவ எம்.எச்.எம். சல்மான் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 186/'16)
(மேற்சொன்ன பிரேரணைகள் 2017.07.07 அன்று வெளியிடப்பட்ட 6(5) ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற அனுபந்தத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (இதஅக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom