இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சட்டவாக்க சேவைகள் திணைக்களம்

 • சட்டமியற்றுதல், மேற்பார்வை மற்றும் பொது நிதி ஆகிய துறைகளில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தொழில்சார் சேவைகளை வழங்குகின்றது.

 • பின்வரும் பிரிவுகள் சட்டவாக்க சேவைகள் திணைக்களத்தின் கீழ் செயற்படுகின்றன:

  1. சபை ஆவண அலுவலகம்
  2. சட்டமூல அலுவலகம்
  3. குழு அலுவலகம்
  4. ஆலோசனைக் குழு அலுவலகம்
  5. அரசாங்க்க் கணக்குகள் குழு மற்றும் அராசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் குழு அலுவலகம்
  6. உரைபெயர்ப்பாளர் அலுவலகம்
  7. நூலகம்

 

தொடர்பு கொள்க
   
ஜே.ஆர். கஜவீர ஆராச்சிகே
jagath_g@parliament.lk
பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom