இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சிறுவர்களுக்கான பாராளுமன்ற ஒன்றியம்


குழு செயலாளரை தொடர்பு கொள்க
இந்திரா திஸாநாயக்க
உதவி செயலாளர் (நிருவாகம்) (குழு அலுவலகம்)
இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டே
0112777557
0112777389
chithrani_d@parliament.lk
இக்குழு காலவதியாகியுள்ளது.
(இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம் - 2 ஆம் கூட்டத் தொடர்)


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom