இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2017 நவம்பர் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-21
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-20
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 18ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-18
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 17ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-17
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 16ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-16
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 15ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-15
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 14ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-14
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 13ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-13
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-11
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 நவம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-11-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஒக்டோபர் 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-10-20
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஒக்டோபர் 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-10-19
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஒக்டோபர் 17ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-10-17
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom