இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2018 செப்டெம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-07
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-06
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 05ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-05
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 04ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-04
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஆகஸ்ட் 24ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-08-24
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 ஆகஸ்ட் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-08-23
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 ஆகஸ்ட் 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-08-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஆகஸ்ட் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-08-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஆகஸ்ட் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-08-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஆகஸ்ட் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-08-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜுலை 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-07-20
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜுலை 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-07-19
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜுலை 18ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-07-18
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜுலை 17ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-07-17
சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ : அரசியலமைப்பின் 79 ஆம்...  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜுலை 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-07-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom