இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2018 நவம்பர் 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-11-19
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 நவம்பர் 16ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-11-16
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 நவம்பர் 15ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-11-15
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 நவம்பர் 14ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் - எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் மூன்றாவது கூட்டத்தொடரின் ஆரம்பரம் 2018-11-14
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஒக்டோபர் 26ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-10-26
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஒக்டோபர் 25ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-10-25
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஒக்டோபர் 12ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-10-12
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 ஒக்டோபர் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-10-11
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 ஒக்டோபர் 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-10-10
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 ஒக்டோபர் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-10-09
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-21
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-20
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-19
கௌரவ செல்வம் அடைக்கலநாதன்  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 18ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-18
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-09-07
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom