இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற வினாக்கள்
பாராளுமன்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாகக் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், அவற்றிற்கு அமைச்சர்கள் அளித்த பதில்கள் என்பன தொடர்பாகத் தேடுவதற்கு, ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டங்களை நிரப்புங்கள்.


பெறப்பட்ட பெறுபேறுகள் 384

1. தயாசிறி ஜயசேகர அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

610/ '18

கௌரவ தயாசிறி ஜயசேகர,— நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சரிடம் கேட்பதற்கு.—

(அ) (i) வீட்டுப் பாவனைக்கான நீர் அலகொன்றிற்கு தற்போது அறவிடப்படும் அரசாங்கத்தினால்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2018-05-15
அமைச்சு : நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல்
கேட்டவர் : தயாசிறி ஜயசேகர
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

2. ஆனந்த அலுத்கமகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

33/ '18

கௌரவ ஆனந்த அலுத்கமகே,— கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்கை கடற்றொழில்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2018-05-08
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : ஆனந்த அலுத்கமகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

3. நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

182/ '18

கௌரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) களு கங்கைக்கு உவர் நீர் கலப்பதன் காரணமாக ஒவ்வொரு வருடத்திலும்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2018-04-11
அமைச்சு : நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல்
கேட்டவர் : நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ
அரசியற் கட்சி : மக்கள் விடுதலை முன்னணி

4. கனக ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

11/ '18

கௌரவ கனக ஹேரத்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இலங்கையில் ஆகக் குறைந்த வசதிகளுடன் இயங்கி வருகின்ற மேலும் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டியுள்ள பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2018-04-04
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : கனக ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

5. எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

478/ '18

கௌரவ எஸ். சீ. முத்துகுமாரண,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2018 ஆம் ஆண்டின் சிறு போகம் தொடக்கம் உர மானியம் வழங்கும் போது மேற்படி மானியம் ஆரம்பத்தில் வழங்கும் போது......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2018-03-23
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

6. ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

139/ '18

கௌரவ (திருமதி) ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன,— கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (​i) தம்புள்ள விசேட பொருளாதார......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-12-05
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

7. குருவிட்ட, ஹிக்கஸ்வத்த ஆரம்பப் பாடசாலை: மண்சரிவு அபாயம்

259/ '18

கௌரவ ஹேஷா விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) குருவிட்ட, ஹிக்கஸ்வத்த ஆரம்பப் பாடசாலை என்ற பெயரில் பாடசாலை ஒன்று உள்ளதென்பதை அறிவாரா என்பதையும்;

(ii) ......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-29
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷா விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

8. ஆனந்த அலுத்கமகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

21/ '18

கெளரவ ஆனந்த அலுத்கமகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை யாது என்பதையும்;

(ii) மேற்படி பாடசாலைகளின் பெயர்கள்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-18
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஆனந்த அலுத்கமகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

9. ஆனந்த அலுத்கமகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

22/ '18

கௌரவ ஆனந்த அலுத்கமகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள மாகாணப் பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனையென்பதையும்;

(ii) அந்தப் பாடசாலைகளின் பெயர்கள்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-18
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஆனந்த அலுத்கமகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

10. ஆனந்த அலுத்கமகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

23/ '18

கௌரவ ஆனந்த அலுத்கமகே,— கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இன்று வரை கண்டி......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-18
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : ஆனந்த அலுத்கமகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

11. இஷாக் ரஹுமான் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

970/ '18

கௌரவ இஷாக் ரஹுமான்,— நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இப்பலோகம பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவில் அமைந்துள்ள கலாவெவ வைத்தியசாலை தற்போது......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-18
அமைச்சு : நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல்
கேட்டவர் : இஷாக் ரஹுமான்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

12. துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

582/ '18

கௌரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன,— கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இற்றைவரை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-10
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : துஷார இந்துனில் அமரசேன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

13. துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

583/ '18

கௌரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன,— கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இற்றைவரை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-10
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : துஷார இந்துனில் அமரசேன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

14. நிஹால் கலப்பத்தி அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

1127/ '18

கௌரவ நிஹால் கலப்பத்தி,— கல்வி​ அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டில்​ ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த சகல மாணவர்களுக்கும் மாணவர்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-07
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : நிஹால் கலப்பத்தி
அரசியற் கட்சி : மக்கள் விடுதலை முன்னணி

15. இந்திக அநுருத்த ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2496/ '17

கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த ஹேரத்,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இந்த ஆண்டின் முதல் போகத்தில் மேல் மாகாணத்தில் பயிரிடப்பட்ட மொத்த வயற் காணிகளின் பரப்பளவு......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : இந்திக அநுருத்த ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

16. இந்திக அநுருத்த ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

517/ '18

கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த ஹேரத்,— புத்த சாசன அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (​i) நாட்டினுள் அறநெறிக் கல்வியை பெறுகின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவென்பதையும்;

(ii) அறநெறி......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-13
அமைச்சு : புத்தசாசன
கேட்டவர் : இந்திக அநுருத்த ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

17. இந்திக அநுருத்த ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

519/ '18

கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த ஹேரத்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) நாட்டிலுள்ள மொத்த அரசாங்க பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவென்பதையும்;

(ii) நாட்டிலுள்ள மொத்த சர்வதேச......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-13
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : இந்திக அநுருத்த ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

18. இஷாக் ரஹுமான் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

428/ '18

கௌரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) அநுராதபுரம் மாவட்டத்தின், ஜாயா மகா வித்தியாலயம், "ஆயிரம் பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான கருத்திட்டத்தில்"......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-12
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : இஷாக் ரஹுமான்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

19. இஷாக் ரஹுமான் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

430/ '18

கௌரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற,

(i) பலர் வருடத்தில் அதிக காலம் விவசாய நடவடிக்கைகளில்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-12
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : இஷாக் ரஹுமான்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

20. இஷாக் ரஹுமான் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2464/ '17

கௌரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) அநுராதபுரம் வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்குரிய, இல. 309, கம்பிரிஸ்வெவ கிராம அலுவலர் பிரிவு, துலானே, அ/மனாருல் உலும் மகா......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-26
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : இஷாக் ரஹுமான்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom