இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற வினாக்கள்
பாராளுமன்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாகக் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், அவற்றிற்கு அமைச்சர்கள் அளித்த பதில்கள் என்பன தொடர்பாகத் தேடுவதற்கு, ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டங்களை நிரப்புங்கள்.


பெறப்பட்ட பெறுபேறுகள் 347

1. ஆனந்த அலுத்கமகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

21/ '18

கெளரவ ஆனந்த அலுத்கமகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை யாது என்பதையும்;

(ii) மேற்படி பாடசாலைகளின் பெயர்கள்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-11-18
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஆனந்த அலுத்கமகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

2. இந்திக அநுருத்த ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2496/ '17

கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த ஹேரத்,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இந்த ஆண்டின் முதல் போகத்தில் மேல் மாகாணத்தில் பயிரிடப்பட்ட மொத்த வயற் காணிகளின் பரப்பளவு......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : இந்திக அநுருத்த ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

3. இந்திக அநுருத்த ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

517/ '18

கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த ஹேரத்,— புத்த சாசன அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (​i) நாட்டினுள் அறநெறிக் கல்வியை பெறுகின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவென்பதையும்;

(ii) அறநெறி......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-13
அமைச்சு : புத்தசாசன
கேட்டவர் : இந்திக அநுருத்த ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

4. இந்திக அநுருத்த ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

519/ '18

கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த ஹேரத்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) நாட்டிலுள்ள மொத்த அரசாங்க பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவென்பதையும்;

(ii) நாட்டிலுள்ள மொத்த சர்வதேச......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-13
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : இந்திக அநுருத்த ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

5. இஷாக் ரஹுமான் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2464/ '17

கௌரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) அநுராதபுரம் வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்குரிய, இல. 309, கம்பிரிஸ்வெவ கிராம அலுவலர் பிரிவு, துலானே, அ/மனாருல் உலும் மகா......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-26
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : இஷாக் ரஹுமான்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

6. ஹேஷா விதானகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

244/ '18

கௌரவ ஹேஷா விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கேகாலை மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு தேர்தல் ஆளுகைப் பிரதேசத்திலும் உள்ள தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை தனித்தனியாக......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-26
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷா விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

7. வாசுதேவ நாணாயக்கார அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2436/ '17

கௌரவ வாசுதேவ நாணாயக்கார,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கடந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் வசிக்கும் மாணவ மாணவிகள் க.பொ.த.......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-22
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : வாசுதேவ நாணாயக்கார
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

8. ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

391/ '18

கெளரவ ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழ் மொழிமூல பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு;

(ii) மேற்படி பாடசாலைகளில்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-22
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

9. துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2399/ '17

கௌரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) நிலவுகின்ற வரட்சி காரணமாக கமத்தொழில் மற்றும் கமநலக் காப்புறுதிச் சபையினால் இழப்பீடு வழங்கப்பட்ட......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : துஷார இந்துனில் அமரசேன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

10. துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2402/ '17

கௌரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இற்றைவரை பயிர்ச்செய்கையின்போது விவசாய இரசாயனப் பொருட்களை கவனயீனமாகப்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : துஷார இந்துனில் அமரசேன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

11. துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

572/ '18

கௌரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) நிலவுகின்ற வரட்சி காரணமாக கமத்தொழில் மற்றும் கமநல சேவை காப்புறுதிச் சபையினால் இழப்பீடு......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : துஷார இந்துனில் அமரசேன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

12. ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

133/ '18

கௌரவ (திருமதி) ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) மாத்தளை மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு தேர்தல் ஆளுகைப் பிரதேசத்திலுமுள்ள தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-13
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

13. ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2340/ '17

கௌரவ ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை உரக் கம்பனியின் தற்போதைய தலைவரின் பெயர் யாதென்பதையும்;

(ii) அந்தப்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-30
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

14. ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

130/ '18

கௌரவ (திருமதி) ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) மாத்தளை மாவட்டத்தில் மத்திய மாகாண சபையின் கீழ் நிருவகிக்கப்படுகின்ற பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-30
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

15. ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

134/ '18

கௌரவ ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) மாத்தளை மாவட்டத்துக்கான இலங்கை கல்வி நிருவாக சேவையிலுள்ள பதவிகளின் எண்ணிக்கை யாது;

(ii) தற்போது......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-30
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

16. ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2322/ '17

கௌரவ (திருமதி) ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன,— கமத் தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டு கமத்தொழில் அமைச்சின் மாத்தளை கமநல அபிவிருத்தி ஆணையாளர் அலுவலகத்தினால்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-29
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

17. ஹேஷா விதானகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

243/ '18

கௌரவ ஹேஷான் விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் நிவித்திகல கல்விக் கோட்டத்தில் தேல தமிழ் மகா வித்தியாலயம் என்ற பெயரில் பாடசாலையொன்று......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-29
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷா விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

18. சுனில் ஹந்துன்னெத்தி அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2284/ '17

கௌரவ சுனில் ஹந்துன்னெத்தி,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்டில், இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3(1) தரத்திற்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக பரீட்சை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-08
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : சுனில் ஹந்துன்னெத்தி
அரசியற் கட்சி : மக்கள் விடுதலை முன்னணி

19. ஹேஷா விதானகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2291/ '17

கெளரவ ஹேஷான் விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தொல்பொருளியல் பெறுமதி வாய்ந்த இடங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு;

(ii) அந்த......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-08
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷா விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

20. ஹேஷா விதானகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2293/ '17

கௌரவ ஹேஷான் விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) சப்ரகமுவ மாகாணத்தின் கீழ் நிருவகிக்கப்படும் இரத்தினபுரி மாவட்டத்திலுள்ள பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை யாது......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-08
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷா விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom