இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2017-11-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான ஜனாதிபதி செயலகத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-11-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-11-18 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற் திறன் அறிக்கை
2017-11-18 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய பெருந்தோட்ட முகாமைத்துவ நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-11-18 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தென்னை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-11-16 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மக்கள் வங்கியின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-11-16 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கைத்தொழில் மற்றும் வாணிப அலுவல்கள் அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-11-16 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான புடவைக் கைத்தொழில் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை
2017-11-11 இலங்கை அரசியலமைப்பின் உறுப்புரை 154 ண (4) பிரகாரம் மேதகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கும் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகள்
2017-11-11 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கொள்கை ஆய்வு நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-11-11 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வனப்பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-11-11 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்தின் பெறுபேற்று அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2017-11-11 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கியின் ஆண்டறிக்கை
2017-11-11 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான ஹோட்டல் டிவலப்பர்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சியின் ஆண்டறிக்கை
2017-11-10 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை மற்றும் கணக்குகள்
2017-11-10 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் செயல்திறன் அறிக்கை
2017-11-10 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை விமானப் படையின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-11-10 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை மதுவரித் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-11-10 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மனிதவலு மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-11-10 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பதுளை மாவட்டச் செயலகத்தின் செயற்றிறன் அறிக்கையும் கணக்குகளும்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom