இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2018-02-22 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான சிரம வாசனா நிதியத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-02-22 2005/2006 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான லங்கா சதொச லிமிடட்டின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-22 2007 ஆம் ஆண்டுக்கான லங்கா சதொச லிமிடட்டின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-22 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான துறுசவிய நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-22 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சின் வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை
2018-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் பாளி, பௌத்த கல்விப் பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை பௌத்த பாளி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-02-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை விவசாய ஆராய்ச்சிக் கொள்கைக்கான சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-21 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மீயுயர் நீதிமன்றக் கட்டிடத் தொகுதி முகாமைச் சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-21 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மீயுயர் நீதிமன்றக் கட்டிடத் தொகுதி முகாமைச் சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை உள்ளூர் ஆளுகை நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-02-21 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-20 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-02-20 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் ஆங்கில பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2018-02-20 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-02-20 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை திரிபோஷ கம்பனியின் ஆண்டறிக்கை
2018-02-20 2012/2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மாந்தை உப்பு லிமிற்றெட்டின் ஆண்டறிக்கையும் கணக்குகளும்
2018-02-20 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வர்த்தகத் திணைக்களத்தின் செயல்நிறைவேற்று அறிக்கையும் வருடாந்த கணக்குகளும்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom