இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒழுங்குப் பத்திரங்கள் 
2018 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 09 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 08 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஆகஸ்ட் 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 20 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 19 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 18 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 17 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 06 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 05 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 04 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூலை 03 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 22 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 21 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 20 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 19 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 08 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 06 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2018 ஜூன் 05 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom