இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

குழு அறிக்கைகள்

சட்டவாக்க சபை  : 
குழு வகை  : நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom