இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

aiia-delegation

இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு

இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு அண்மையில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியிலுள்ள பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

spkr-role-desc

‘சபாநாயகரின் வகிபாகம் மற்றும் அலுவலகம்’ தொடர்பான வட்ட மேசை கலந்துரையாடல்

‘சபாநாயகரின் வகிபாகம் மற்றும் அலுவலகம்’ தொடர்பான வட்ட மேசை கலந்துரையாடலொன்று தவிசாளர் குழாமிலுள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற சிரேஷ்ட அலுவலர்களுக்காக 2017 பெப்ரவரி 16 மற்றும் 17 ஆகிய தினங்களில் நீர்கொழும்பில் ஒழுங்கு செய்திருந்தது.

மேலும் வாசிக்க

budget-2017

வரவு செலவுத் திட்டம் 2017 நிறைவேற்றப்பட்டது

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூல (2017) மூன்றாம் மதிப்பீடு சபையினால் இன்று (டிசம்பர் 10), 110 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

budget

அரசாங்கப் பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

2015 பெப்ரவரி முதல் 2016 மே வரையான காலத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திறைசேரி முறிகள் வழங்கல் தொடர்பில் இடம்பெற்றுள்ள நிதிசார் முறைகேடுகளைப் பற்றி ஆராய்வதற்கான விசேட குழுவாகச் செயலாற்றிய அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை 2016-10-28 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

பதிவிறக்குக இணைப்புகள்
 • இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு

  இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு அண்மையில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியிலுள்ள பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • ‘சபாநாயகரின் வகிபாகம் மற்றும் அலுவலகம்’ தொடர்பான வட்ட மேசை கலந்துரையாடல்

  ‘சபாநாயகரின் வகிபாகம் மற்றும் அலுவலகம்’ தொடர்பான வட்ட மேசை கலந்துரையாடலொன்று தவிசாளர் குழாமிலுள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற சிரேஷ்ட அலுவலர்களுக்காக 2017 பெப்ரவரி 16 மற்றும் 17 ஆகிய தினங்களில் நீர்கொழும்பில் ஒழுங்கு செய்திருந்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • வரவு செலவுத் திட்டம் 2017 நிறைவேற்றப்பட்டது

  ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூல (2017) மூன்றாம் மதிப்பீடு சபையினால் இன்று (டிசம்பர் 10), 110 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • அரசாங்கப் பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

  2015 பெப்ரவரி முதல் 2016 மே வரையான காலத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திறைசேரி முறிகள் வழங்கல் தொடர்பில் இடம்பெற்றுள்ள நிதிசார் முறைகேடுகளைப் பற்றி ஆராய்வதற்கான விசேட குழுவாகச் செயலாற்றிய அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை 2016-10-28 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

  பதிவிறக்குக இணைப்புகள்


நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வு

2017-03-24
நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 - நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றி கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வொன்று 2017.03.22 ஆம் திகதி பிரதம அமைச்சர் கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் பாராளுமன்றத்தின் 01 ஆம் இலக்க குழு அறையில் நடைபெற்றது. பிரதிச் சபாநாயகர் கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் இந்த அமர்வின் நோக்கம் பற்றிய சிறு விளக்கமொன்றை முன்வைத்தார். நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியின் நோக்கை அடைந்துகொள்ளும் பொறுட்டு நாடு முன்னெடுக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் மற்றும் அவற்றின்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-03-24 நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை...
2017-03-01 இளைஞர் பாராளுமன்ற...
2017-02-27 ‘சபாநாயகரின் வகிபாகம் மற்றும்...
2017-01-17 அரச நிறுவனங்களில் நிதி மற்றும்...
2016-12-28 முன்னாள் பிரதம அமைச்சர்...
மேலும்

2017 மார்ச் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-03-23
கௌரவ திலங்க சுமதிபால, பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளருமானவர் தலைமை வகித்தார்கள்.பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i) 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகம்(ii) 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகம்(iii) 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்பொருளியல் பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவகம்(iv) 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கைப் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு(v) 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் விவசாயப் பட்டப் பின் படிப்பு நிறுவனம்(vi) 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கொழும்புப்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-03-23 2017 மார்ச் 23ஆந் திகதியின் சபை...
2017-03-22 2017 மார்ச் 22ஆந் திகதியின் சபை...
2017-03-21 2017 மார்ச் 21ஆந் திகதியின் சபை...
2017-03-10 2017 மார்ச் 10ஆந் திகதியின் சபை...
2017-03-09 2017 மார்ச் 09ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2017-03-13
2017, மார்ச் 07 மற்றும் 09ஆந் திகதிகளில் கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2017-03-21 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-03-07 மார்ச் மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-02-21 பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-02-07 பெப்ரவரி மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-01-24 ஜனவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் மூன்றாவது அறிக்கை
2016.11.29 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொது மனுக் குழுவின் 6வது அறிக்கை
பயனுறுதிமிக்கத் தகவல்களையும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முறைமைகளையும் பயன்படுத்தி அரசாங்கத்தின் வருமானத்தை சேகரித்தல், மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு அக்கறையுடைய தரப்புகளினாலும் மற்றும் அக்கறையுடைய தரப்புகளுக்கு இடையிலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளை சிபாரிசு செய்யும் பொருட்டு அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை
"தொழில்நுட்ப மற்றும் மருத்துவ விஞ்ஞானம் பற்றிய தென்கிழக்காசிய நிறுவனத்தை (SAITM) மாதிரியாகக் கொண்டு தனியார் துறையின் பங்களிப்புடன் இலங்கையில் மருத்துவக் கல்வியை விஸ்தரித்தல்" தொடர்பாக கல்வி மற்றும் மனித வள அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் உயர்கல்வி பற்றிய உபகுழுவின் அறிக்கை
2017 வரவுசெலவுத்திட்டத்தின் அரசாங்க நிதி, அரசிறை மற்றும் பொருளாதார ஊகங்கள் பற்றிய மதிப்பீடு மீதான அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
‘காணாமற்போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் (தாபித்தலும், நிருவகித்தலும், பணிகளை நிறைவேற்றுதலும்)’ சட்டமூலம் தொடர்பில் பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom