இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

delimitation

எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை

மாகாண சபைகளின் தேர்தல் தொகுதி எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் இன்று (ஆகஸ்ட் 24) அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

மேலும் வாசிக்க

national-audit-ta

“தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

“தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

ananda-kumarasiri-mp

புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

மேலும் வாசிக்க

live-interpretation.png

“பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க »

ceremonial

8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க
 • எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை

  மாகாண சபைகளின் தேர்தல் தொகுதி எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் இன்று (ஆகஸ்ட் 24) அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

  மேலும் வாசிக்க

 • “தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

  “தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

  மேலும் வாசிக்க

 • “பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

  பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

  மேலும் வாசிக்க »

 • 8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

  எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க


இலங்கை பாராளுமன்றக் குழுவின் இந்தியாவுக்கான விஜயம்

2018-09-11
1
இலங்கை பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய தலைமையிலான பாராளுமன்ற தூதுக்குழு 2018 செப்டெம்பர் 9-14 வரை இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்தது. இரு நாடுகளுக்கிடையில் காணப்படுகின்ற நட்புறவினை மேலும் வலுப்படுத்த இவ்விஜயத்தின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.   இத்தூதுக்குழுவானது இந்தியக் குடியரசின் பிரதம அமைச்சர் அதிமேதகு நரேந்திர மூடியினால் அழைக்கப்பட்டது மட்டுமன்றி இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஸ்ரீமதீ சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்களுடன் இரு தரப்பு கலந்துரையாடலிலும் 2018 செப்டெம்பர் 10 ஆம் திகதியன்று ஈடுபட்டது.   இலங்கை தூதுக்குழுவில் போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சேவைகள் அமைச்சர் கௌரவ நிமல் சிறிபால த சில்வா, பா.உ., நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சர் கௌரவ ரஊப் ஹகீம், பா.உ., காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ கயந்த கருணாதிலக்க, பா.உ., தேசிய ஒருமைப்பாடு, நல்லிணக்கம் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ மனோ கணேசன், பா.உ., பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கௌரவ ராஜவரோதயம் சம்பந்தன், பா.உ., கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா, பா.உ., கௌரவ விஜித ஹேரத், பா.உ. மற்றும் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் திரு. தம்மிக தஸநாயக்க ஆகியோர் உள்ளடங்கியிருந்தனர்.    
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-09-11 இலங்கை பாராளுமன்றக் குழுவின்...
2018-09-05 பாராளுமன்றத்தின் அரசாங்கக்...
2018-08-28 இலங்கையில் தேசிய மற்றும் சமய...
2018-08-24 ஓய்வு பெறவுள்ள படைக்கல...
2018-08-24 எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான...
மேலும்

2018 செப்டெம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-09-07
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளருமானவர் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ :  இலங்கையில் இன மற்றும் மத ஒற்றுமையை உறுதி செய்வதை ஆராய்ந்து அதன் விதப்புரைகளை பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்கையிடுவதற்கான  பாராளுமன்ற தெரிகுழுவில் கடமையாற்ற நியமிக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள்சபாநாயகரினால் பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல் இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையின் பிரகாரம்─•    2015 ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-09-07 2018 செப்டெம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை...
2018-09-06 2018 செப்டெம்பர் 06ஆந் திகதியின் சபை...
2018-09-05 2018 செப்டெம்பர் 05ஆந் திகதியின் சபை...
2018-09-04 2018 செப்டெம்பர் 04ஆந் திகதியின் சபை...
2018-08-24 2018 ஆகஸ்ட் 24ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2018-09-10
2018, செப்டெம்பர் 06ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.  
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2018-09-18 செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-09-07 2018 செப்டெம்பர் 07ஆம் திகதிய...
2018-09-04 செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-08-23 ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-08-09 2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்

பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்களின் ஐந்தாவது தொடர்

2018-07-19
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள் முகவர் நிறுவனம் (USAID) இன் ஜனநாயக ஆட்சி மற்றும் பொறுப்புத்திறன் திட்டத்தை பலப்படுத்துதல் செயற்றிட்டத்தின் அனுசரணையுடன் பெண் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றியத்தினால் கொள்கை பற்றிய தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல்களை நடத்துவதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் இரண்டாம் அமர்வு மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சரும் ஒன்றியத்தின் தவிசாளருமான கெளரவ (திருமதி) சந்திராணி பண்டார அவர்களின் தலைமையில் 2018 ஜுலை மாதம் 19 ஆம் வியாழக்கிழமை மு.ப. 10.30 மணி முதல் பி.ப. 1.30 மணி வரை...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-07-19 பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால்...
2018-06-29 இலங்கையில் சமூக மற்றும் சமய...
2018-06-19 பாராளுமன்ற அலுவல்களை...
2018-06-04 பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால்...
2018-05-09 பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால்...
மேலும்
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் முதலாவது அறிக்கை (8வது பாராளுமன்றம், 2வது கூட்டத்தொடர்)
2018.04.03 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை
2018.03.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2018.02.21 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.12.09 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom