ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

විපක්ෂ නායකවරු

ප්‍රථම පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1947 ඔක්තෝබර් 14 - 1952 අ‌ප්‍රේල් 08

ගරු ආචාර්ය එන්. එම්. ‌පෙ‌රේරා මැතිතුමා
(රුවන්වැල්ල)

 

 

දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1952 ජුනි 09 - 1956 පෙබරවාරි 18

ගරු එස්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා
(අත්තනගල්ල)

 

 

තුන්වැනි පාර්ලි‌‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1956 අ‌ප්‍රේල් 19 - 1959 දෙසැම්බර් 05

ගරු ආචාර්ය එන්. එම්. ‌පෙ‌රේරා මැතිතුමා
(රුවන්වැල්ල)

 

 

සිව්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1960 මාර්තු 30 - 1960 අ‌ප්‍රේල් 23

ගරු සී. පී. ද සිල්වා මැතිතුමා
(මින්‌නේරිය)

 

 

පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1960 අ‌‌ගෝස්තු 05 - 1964 දෙසැම්බර් 17

ගරු ඩඩ්ලි ‌සේනානායක මැතිතුමා
(දැදිගම)

 

 

සයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය 1965 අ‌ප්‍රේල් 05 - 1970 මාර්තු 25

ගරු සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
(අත්තනගල්ල)

 

 

හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා පළමුවැනි ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1970 ජුනි 07 - 1977 මැයි 18

ගරු ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතා
(කොළඹ දකුණ - පළමු වැනි)

 

 

දෙවැනි ජාතික රාජ්‍ය සභාව හා පළමුවැනි පාර්ලි‌‌මේන්තුව 1977 අ‌ගෝස්තු 04 - 1988 දෙසැම්බර් 20

ගරු ඒ. අමිර්තලිංගම් මහතා
(කන්කසන්තු‌රේ)

1977 අ‌ගෝස්තු 04 - 1983 ඔක්තෝබර් 24

(ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 66 (f) ව්‍යවස්ථාව අනුව පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ අවසරය රහිතව මාස 3 ක කාලයක් පාර්ලි‌‌මේන්තු‌වේ රැස්වීම්වලට සහභාගි ‌නොවීම නිසා, අමිර්තලිංගම් මහතා 1983.10.24 දින අසුන හැර යෑමත් සමඟම ‌හෙ‌තෙම විරුද්ධ පක්ෂ‌යේ නායකයා වශ‌යෙන් කටයුතු කිරීම ද අවසන් විය)

   

ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා
(නුවරඑළිය - මස්‌කෙළිය, දෙවන)

1983 ‌නොවැම්බර් 08 - 1988 ‌දෙසැම්බර් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ ‌දෙවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 1989 මාර්තු 09 - 1994 ජුනි 24

ගරු සිරිමා ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
(ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය)

1989 මාර්තු 09 - 1994 ජුනි 24

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ තුන්වැනි පාර්ලි‌‌මේන්තුව 1994 අ‌‌ගෝස්තු 25 - 2000 අ‌‌ගෝස්තු 18

ගරු ගාමිණී දිසානායක මහතා
(මහනුවර)

1994 අ‌‌ගෝස්තු 25 - 1994 ඔක්තෝබර් 24

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා
(‌කොළඹ)

1994 ඔක්තෝබර් 28 - 2000 අ‌‌ගෝස්තු 18
2000 සැප්තැම්බර් 14 - 2000 ඔක්‌තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හතරවැනි පාර්ලිමේන්තුව 2000 ඔක්තෝබර් 18 - 2001 ඔක්තෝබර් 10

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා
(‌කොළඹ)

2000 ඔක්‌තෝබර් 18 - 2001 ඔක්‌තෝබර් 10

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌‌යේ පස්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2001 දෙසැම්බර් 19 - 2004 පෙබරවාරි 07

ගරු රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහතා
(කළුතර)

2001 ‌දෙසැම්බර් 18 - 2002 ජනවාරි 31

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
(හම්බන්‌තොට)

2002 ‌පෙබරවාරි 06 - 2004 ‌පෙබරවාරි 07

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හයවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2004 අ‌ප්‍රේල් 22 - 2010 පෙබරවාරි 09

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා
(‌කොළඹ)

2004 අ‌ප්‍රේල් 22 - 2010 ‌පෙබරවාරි 09
2010 මාර්තු 09 - 2010 අප්‍රේල් 20

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ හත්වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2010 අප්‍රේල් 22 - 2015 ජුනි 26

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා
(‌කොළඹ)

2010 අප්‍රේල් 22 - 2015 ජනවාරි 09

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
(බදුල්ල)

2015 ජනවාරි 20 - 2015 ජුනි 26

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ අටවැනි පාර්ලි‌මේන්තුව 2015 සැප්තැම්බර් 01 - මේ දක්වා

ගරු රාජවරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා
(ත්‍රිකුණාමලය)

2015 සැප්තැම්බර් 03 - මේ දක්වා

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015-09-08

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි