ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ යෝජනා

පාර්ලි‌මේන්තු‌ව ‌වෙත ඉදිරිපත් ‌කෙ‌රෙන ‌යෝජනා "Motions" යනු‌වෙන් ද හඳුන්වනු ලැ‌බේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග  අංක 24(3) පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනත් කිසියම් ධූරයක් නොදරන මන්ත්‍රීවරයකු පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයකු යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන අතර එම මන්ත්‍රීවරයන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ‌යෝජනා “පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ ‌යෝජනා” යනු‌වෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. පොදු ජනයාට වැදගත් වන කාරණයක් පිළිබඳව යම්කිසි ‌ පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයකුට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඒවා පිළිබඳව විවාද කිරීම ‌හෝ ඒවා බැහැර කිරීම සිදු‌ කරනු ලැබේ.

 

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ට ‌ ඕනෑම විෂයයක් සම්බන්ධ‌යෙන් වැදගත් කාරණා පිළිබඳව මෙම ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර “පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයා” යන්නට කථානායකවරයා, නි‌යෝජ්‍ය කථානායකවරයා, නි‌යෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරයන්, පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා, පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායකවරයා, ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා යනාදී ධූර දරන මන්ත්‍රීවරයකු ඇතුළත් නොවේ.

 

එක් එක් මාසයේ රැස්වීම පැවැත්වෙන පළමුවැනි සිකුරාදා පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ කටයුතු ආණ්ඩුවේ කටයුතු අභිබවා මුඛ්‍යස්ථානය ගත යුතුය.

 

ඒවැනි ‌යෝජනා ‌ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ‌වෙනත් පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු විසින් ස්ථිර කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව  විවාදයට භාජනය කරනු ලැ‌බේ. එසේ වුවද, විශ්වාසභංග ‌යෝජනාවක් ති‌බේනම්, එය ‌පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ ‌යෝජනාවක් වුවද එයට ප්‍රමුඛත්වය ලැ‌බේ. ඒවා ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ කාලය ඇතුළත විවාදයට ගනු ලැ‌බේ. යම් ‌යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ මන්ත්‍රීවරයකුට පාර්ලි‌මේන්තු‌‌වේ අවසරය ඇතිව එම ‌යෝජනාව ඉවත් කර ගත හැකිය.

 

පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ මහ ‌ලේකම්වරයාට ‌යෝජනාව පිළිබඳ දැනුම් දීම සිදුකළ යුතුය. කථානායකවරයා එම ‌යෝජනාව පිළිගන්‌නේ නම්, එම ‌යෝජනාව න්‍යාය පුස්තක‌යේ ඇතුළත් කරනු ලැ‌බේ. එ‌සේ වුවත් සම්පූර්ණ දින 05 ක් ඉක්ම යාමට ‌පෙර එය විවාදයට භාජනය ‌නොකළ යුතුය.

 

සියලුම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා, ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාරව සකසා පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ කාලානුක්‍රමික අනුපිළිවෙළට මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

 

යම් මන්ත්‍රීවරයකුගේ නමින් ඇති ‌යෝජනාවක් ‌යෝජනා කරනු පිණිස අදාළ මන්ත්‍රීවරයා‌ගේ නම අඬගසන ලදුව, අදාළ මන්ත්‍රීවරයා එම ‌යෝජනාව ඉදිරිපත් ‌නොකළ විට එම මන්ත්‍රීවරයා විසින් නිසි පරිදි බලය පවරනු ලැබූ ‌වෙනත් මන්ත්‍රීවරයකු ‌ අදාළ මන්ත්‍රීවරයා වෙනු‌වෙන් එය ‌යෝජනා කර ‌නොසිටිය‌හොත්, එම ‌යෝජනාව ඉවත් කරනු ලැබේ.

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවල විධිවිධාන ප්‍රකාරව යම් පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයකුගේ  නමින් වරකට යෝජනා දහයක් පමණක් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

 

 

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ යෝජනා සඳහා විවාද කාලය වෙන්කිරීම

සෑම යෝජනාවක්ම සභාවේ දී පැයක විවාදයකට බඳුන්වේ. යෝජක මන්ත්‍රීවරයාට මිනිත්තු 10 ක්, අදාළ යෝජනාව ස්ථීර කරනු ලබන මන්ත්‍රීවරයාට මිනිත්තු 5 ක්, අනෙකුත් කථික මන්ත්‍රීවරයන්ට මිනිත්තු 5ක් බැගින් ද, පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරයාට මිනිත්තු 10 ක් සහ අවසානයේදී  යෝජක මන්ත්‍රීවරයාට නැවත මිනිත්තු 5 ක්ද වශයෙන් අදාළ පැයක කාලය බෙදා දෙනු ලැබේ.

 

යම් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් සම්මත වීම හෝ නොවීම පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්වල ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අදාළ දිනය සඳහා ලැයිස්තුගත කර තිබූ එකී යෝජනා න්‍යාය පත්‍රයෙන් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-05-17

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි