ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත පාර්ලිමේන්තුවෙන් ලබා දෙන වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 (ඉංග්‍රීසි)


  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නිවේදනය

  ගාස්තු උපලේඛනය

 

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරයන්ගේ සහ නම් කළ නිලධරයාගේ සම්බන්ධ වීමේ විස්තර එකී පනතෙහි 26(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව මෙහි දැක්වේ.

 

 

තොරතුරු නිලධාරීන්

 

කේ. ඒ. රෝහණධීර මහත්මිය
සහකාර මහ‌ ලේකම් (පරිපාලන සේවා)
දුරකථනය: 0112777230
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ටිකිරි කේ. ජයතිලක මහතා
සහකාර මහ ‌ලේකම් (ව්‍යවස්ථාදායක සේවා)
දුරකථනය: 0112777562
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

නම් කළ නිලධාරී / අභියාචනා සම්බන්ධ කටයුතු කිරීමේ නිලධාරී

 

නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නි‌යෝජ්‍ය මහ‌ ලේකම්
දුරකථනය: 0112777229
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

RTI ඒකකයේ ප්‍රධානී

එන්. එස්. කේ. වෛද්‍යරත්න මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
දුරකථනය: 0112777100, 0112777303
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව

 

ලිපිනය: කාමර අංක 203-204, බ්ලොක් 2, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රය, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07   
දුරකථනය: 0112691625
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ෆැක්ස්: 0112691625

 

  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් 
නම තනතුර ලිපිනය දුරකථනය ඊමේල්
මහින්ද ගම්මන්පිල සභාපති 162/1 ඒ, තලවතුගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ 0718246266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කිෂාලි පින්ටෝ ජයවර්ධන සාමාජික නො. 23, වලව්වත්ත පෙදෙස, ගල්පොත්ත පාර, නාවල පාර, රාජගිරිය 0112871892 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. ජී.  පුංචිහේවා සාමාජික 210/1, බාලිකා නිවාස පාර, රුක්මලේ, පන්නිපිටිය 0779587457 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විනිසුරු ඒ. ඩබ්. ඒ. සලාම් සාමාජික නො. 29, රාහුල මාවත, දෙහිවල 0772786648 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්‍රන් සාමාජික නො. 27/6, 5 වැනි පටුමග, කොළඹ 06 0777173220 / 0772370567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

බාගත කිරීම්

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත
2017.02.03 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නියෝග
තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)
අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-06-25

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි