ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ ඉදිරි කටයුතු

2018 ඔක්තෝබර් මස 26 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2018-10-26
2018 ඔක්තෝබර් මස 25 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-10-12
2018 ඔක්තෝබර් මස 10 දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
2018 ඔක්තෝබර් මස 11 සහ 12 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2018-10-11
2018 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-09-26
2018 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-09-10
2018 සැප්තැම්බර් මස 6 දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 07 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2018-09-06
2018 සැප්තැම්බර් මස 6 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-08-29
2018 අගෝස්තු මස 23 සහ 24 යන දිනවල රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-08-14
2018 අගෝස්තු මස 7 සහ 10 යන දිනවල රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2018 අගෝස්තු මස 09 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2018-08-09
2018 අගෝස්තු මස 8 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
අගෝස්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-07-23
2018 ජූලි මස 17 සහ 31 යන දිනවල රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2018 ජූලි මස 20 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2018-07-19
2018 ජූලි මස 17 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-07-10
2018 ජූලි මස 5 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-06-26
2018 ජුනි මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
2018 ජුනි මස 20 සහ 21 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2018-06-20
2018 ජුනි මස 19 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-06-11
2018 ජුනි මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි