ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ ඉදිරි කටයුතු

පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු (සංශෝධිත) 2018-02-20
2018 පෙබරවාරි මස 19 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-02-07
2018 ජනවාරි මස 30 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු (සංශෝධිත) 2018-01-23
2018 ජනවාරි මස 22 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2018-01-03
2017 දෙසැම්බර් මස 7 සහ 2018 ජනවාරි මස 9 යන දිනයන්හි රැස්වූ...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 11 වැනිදා රැස්වේ 2017-12-09
2017 දෙසැම්බර් මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
නොවැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-11-02
2017 ඔක්තෝබර් මස 31 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-10-12
2017 ඔක්තෝබර් මස 9 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තුව ඔක්තෝබර් 9 වැනිදා රැස්වේ 2017-10-06
2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ඔක්තෝබර් 3 වැනිදා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම 2017-09-28
2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තුව සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා රැස්වේ 2017-09-22
2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-09-12
2017 සැප්තැම්බර් මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-08-29
2017 අගෝස්තු මස 24 සහ 25 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු...  තව දුරටත්
අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-08-15
2017 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
අගෝස්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-07-31
2017 ජූලි මස 25 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තුව අගෝස්තු 4 වැනිදා රැස්වේ 2017-07-31
2017 ජූලි මස 25 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි